Zákon č. 563/2009 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.