Zákon č. 56/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 27/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.04.2009 do31.12.2010
Zrušený 57/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009. Ustanovenie § 20a stráca účinnosť 31. decembra 2010.

56

ZÁKON

zo 17. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1628/2006.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 1 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Čl. 2 bod 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 1628/2006.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 14 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Čl. 2 bod 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1628/2006.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 10 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Čl. 2 bod 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1628/2006.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 11 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1628/2006,“ nahrádza citáciou „Čl. 3 nariadenia (ES) č. 800/2008,“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1628/2006,“ nahrádza citáciou „Čl. 6 nariadenia (ES) č. 800/2008,“.

9. V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

10. V § 19 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

11. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2009

(1) Ak žiadateľ predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, sumy uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) a v § 4 ods. 2 a 3 sa znižujú na polovicu.

(2) Ak žiadateľ predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, suma uvedená v § 7 ods. 1 písm. c) sa znižuje na 9 960 000 eur a suma uvedená v § 7 ods. 2 sa znižuje na 4 980 000 eur.

(3) Ak žiadateľ predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, hodnota uvedená v § 4 ods. 1 písm. b) sa znižuje na 40 %.

(4) Ak žiadateľ predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, hodnota uvedená v § 7 ods. 1 písm. b) sa znižuje na polovicu.

(5) V období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely § 8 ods. 1 písm. a) splnenie podmienky obstarania dlhodobého hmotného majetku od iných ako ekonomicky a personálne prepojených osôb nevyžaduje.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009. Ustanovenie § 20a stráca účinnosť 31. decembra 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.