Zákon č. 56/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 27/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.01.2011 do31.03.2018
Zrušený 57/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009. Ustanovenie § 20a stráca účinnosť 31. decembra 2010.

OBSAH