Vyhláška č. 545/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Čiastka 189/2009
Platnosť od 19.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do14.08.2016
Zrušený 229/2016 Z. z.