Zákon č. 533/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2009
Platnosť od 17.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 21. decembra 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
21.12.2009 - 31.12.2009

Pôvodný predpis

17.12.2009