Oznámenie č. 531/2009 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Čiastka 185/2009
Platnosť od 15.12.2009 do06.12.2011
Účinnosť do 06.12.2011
Zrušený 443/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2009.

531

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. a), b), e), f) a i) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 1. decembra 2009 č. 7/2009, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.

Opatrením sa ustanovuje najmä spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie alebo zmenu povolenia na poskytovanie platobných služieb platobnými inštitúciami a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie elektronických peňazí inštitúciami elektronických peňazí.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.