Oznámenie č. 525/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Čiastka 184/2009
Platnosť od 12.12.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.

Pôvodný predpis

12.12.2009