Opatrenie č. 517/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Čiastka 183/2009
Platnosť od 11.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH