Oznámenie č. 515/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Príloh 1, 2 a 3 Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie

Čiastka 182/2009
Platnosť od 10.12.2009
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnenia nadobudli platnosť 23. októbra 2009.