Zákon č. 504/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo), 423/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 177/2009
Platnosť od 08.12.2009
Účinnosť od 17.06.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010, okrem čl. I bodu 40, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.