Nariadenie vlády č. 50/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z.

Čiastka 26/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009

OBSAH