Zákon č. 5/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 3/2009
Platnosť od 15.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009

OBSAH