497

ZÁKON

zo 4. novembra 2009

o štátnom rozpočte na rok 2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2010 sa rozpočtujú sumou 12 530 993 951 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 sa určujú sumou 16 276 999 960 eur.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2010 sa určuje sumou 3 746 006 009 eur.

(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2010 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2010 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 046 645 737 eur; z toho do rozpočtov obcí 645 666 693 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 400 979 044 eur.

(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2010 rozpočtujú v celkovej sume 69 105 824 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2010 úpravy v systemizácii podľa osobitného predpisu.1)

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2010 podľa § 1 ods. 2.

§ 3

(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2010 určuje vo výške 0 % ročne.

(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2010 určuje vo výške 2 % ročne.

(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4)sana rok 2010 určuje vo výške 3 % ročne.

§ 4

(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2010 je 8 779 174 632 eur.

(2) V roku 2010 môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytnúť štátnu záruku za úver, ktorý poskytne Európska investičná banka na účely financovania výstavby diaľnice D1, pričom jej objem nepresiahne 800 000 000 eur.

(3) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2010 prevziať Rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 až do výšky 1 300 000 000 eur.

§ 5

(1) Platové tarify5) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.

(2) Stupnica platových taríf6) sa v roku 2010 zvýši o 1 % od 1. januára 2010.

(3) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov7) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.

(4) Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 497/2009 Z. z.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 (v eurách)

 Ukazovateľ 
ab1
 Príjmy spolu12 530 993 951
A.   Daňové príjmy8 619 969 000
A.1      Dane z príjmov a kapitálového majetku2 065 145 000
       v tom: daň z príjmov fyzickej osoby138 417 000
          v tom: zo závislej činnosti124 378 000
                      z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu14 039 000
          daň z príjmov právnickej osoby1 779 888 000
          daň z príjmov vyberaná zrážkou146 840 000
A.2      Dane za tovary a služby6 497 161 000
       v tom: daň z pridanej hodnoty4 504 367 000
                   spotrebné dane1 992 688 000
                   dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti106 000
A.3      Dane z medzinárodného obchodu a transakcií28 918 000
       v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch28 918 000
A.4      Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom28 745 000
B.      Nedaňové príjmy626 709 487
C.      Granty a transfery3 284 315 464
                   Tuzemské granty a transfery386 814 850
                   Prostriedky z rozpočtu Európskej únie2 897 500 614
 Výdavky spolu16 276 999 960
 Prebytok / Schodok ( +/- )-3 746 006 009

Príloha č. 2 k zákonu č. 497/2009 Z. z.

PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2010 (v eurách)

KapitolaZáväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a12
01 Kancelária Národnej rady SR1 130 253 
02 Kancelária prezidenta SR10 290 
03 Úrad vlády SR877 646 
05 Kancelária Ústavného súdu SR21 576 
06 Najvyšší súd SR1 328 
07 Generálna prokuratúra SR321 982 
08 Najvyšší kontrolný úrad SR11 850 
09 Slovenská informačná služba160 000 
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR5 555 933 
11 Ministerstvo obrany SR19 408 685 
12 Ministerstvo vnútra SR82 765 000 
13 Ministerstvo spravodlivosti SR8 298 484 
15 Ministerstvo financií SR9 435 017171 701 858
18 Ministerstvo životného prostredia SR358 649235 992 955
20 Ministerstvo školstva SR1 269 601359 580 519
21 Ministerstvo zdravotníctva SR14 941 81669 839 997
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR26 313 533129 145 683
24 Ministerstvo kultúry SR7 727 547 
26 Ministerstvo hospodárstva SR37 887 979192 476 415
27 Ministerstvo pôdohospodárstva SR12 528 447765 943 639
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR219 078259 719 142
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR22 321 311713 100 406
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR1 663 879 
32 Štatistický úrad SR225 388 
33 Úrad pre verejné obstarávanie132 776 
36 Úrad jadrového dozoru SR4 177 355 
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR2 197 860 
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR165 671 
40 Protimonopolný úrad SR  
41 Národný bezpečnostný úrad38 000 
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR995 818 
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied2 287 060 
Spolu263 449 8122 897 500 614

Príloha č. 3 k zákonu č. 497/2009 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2010 (v eurách)

Kapitola   z toho:  
Výdavky
celkom
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
Výdavky
spolu bez
prostriedkov
Prostriedky
na spolufi-
nancovanie
610
Mzdy, platy,
služobné
príjmy
a ostatné
osobné
vyrovnania
700 Kapitálové
výdavky
(bez prostr.
na spolufi-
nancovanie)
a123456
Kancelária Národnej rady SR41 455 690 41 455 690 12 542 27216 428 744
Kancelária prezidenta SR4040 161 4 040 161 1 414 699204 837
Úrad vlády SR26 993 370 26 993 370 5 735 2601 023 075
Kancelária Ústavného súdu SR2 853 383 2 853 383 1 760 68019 916
Najvyšší súd SR8 521 793 8 521 793 5 770 052100 292
Generálna prokuratúra SR62 502 886 62 502 886 40 468 913408 943
Najvyšší kontrolný úrad SR8195 815 8 195 815 4 965 540225 719
Slovenská informačná služba43 299 886 43 299 886  996 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR107 954 125 107 954 125 51 943 8594 485 727
Ministerstvo obrany SR822 943 926 822 943 926 260 355 0647 775 023
Ministerstvo vnútra SR838 574 955 838 574 955 465 040 58117 263 878
Ministerstvo spravodlivosti SR270 033 393 270 033 393 159 892 5142 404 388
Ministerstvo financií SR491 319 433171 701 858319 617 57534 940 649121 948 60012 337 357
Ministerstvo životného prostredia SR329 600 930235 992 95593 607 97536 600 99715 160 572846 494
Ministerstvo školstva SR2 348 231 752359 580 5191 988 651 23363 455 387100 490 51895 678 410
Ministerstvo zdravotníctva SR1 439 532 04569 839 9971 369 692 04812 324 70523 575 2633 446 557
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR1 967 688 130129 145 6831 838 542 44722 790 415105 492 2072 974 297
Ministerstvo kultúry SR169 772 522 169 772 522 9 371 58310 817 832
Ministerstvo hospodárstva SR319 167 319192 476 415126 690 90434 002 86315 622 43044 539 660
Ministerstvo pôdohospodárstva SR1 158 603 339765 943 639392 659 700284 342 85734 347 2002 006 417
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR494 350 126259 719 142234 630 98435 653 9767 221 16847 273 367
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR1 424 995 529713 100 406711 895 123140 078 33817 893 581188 642 699
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR39 604 067 39 604 067 21 021 8281 203 574
Štatistický úrad SR29 546 627 29 546 627 10 832 4284 813 476
Úrad pre verejné obstarávanie2 948 242 2 948 242 1 327 47830 820
Úrad jadrového dozoru SR4 465 344 4 465 344 1 409 87899 700
Úrad priemyselného vlastníctva SR3 137 869 3 137 869 1 601 77687 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR7 254 780 7 254 780 1 077 06938 634
Protimonopolný úrad SR2 367 745 2 367 745 1 241 15422 990
Národný bezpečnostný úrad8800 101 8 800 101 4 817 96849 970
Správa štátnych hmotných rezerv SR28 101 998 28 101 998 1 274 70913 646 596
Všeobecná pokladničná správa3 704 816 670 3 704 816 6707 350 00029 605 2726 328 883
Slovenská akadémia vied65 326 009 65 326 009 19 954 1425 511 591
Spolu16 276 999 9602 897 500 61413 379 499 346671 540 1871 555 176 258491 732 866

Príloha č. 4 k zákonu č. 497/2009 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2010

Príloha 4

Príloha č. 5 k zákonu č. 497/2009 Z. z.

ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2010 (v eurách)

 Bežné výdavkyKapitálové výdavkySpolu
a123
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu1 040 332 2546 313 4831 046 645 737
z toho :   
Obce   
Spolu639 353 2106 313 483645 666 693
z toho:   
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa24 202 4026 313 48330 515 885
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí 2 688 7072 688 707
            b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 2 024 8292 024 829
                 z toho: Banská Štiavnica 720 308720 308
                              Bardejov 481 312481 312
                              Levoča 341 897341 897
                              Kremnica 275 510275 510
                              Martin 205 802205 802
            c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb24 202 4021 599 94725 802 349
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce615 150 8080615 150 808
a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov5 569 09505 569 095
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení   pobytu   občanov  Slovenskej   republiky  a   registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov1 782 32901 782 329
b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a bývania6 008 10106 008 101
c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - doprava278 4310278 431
d) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie618 5710618 571
e) Ministerstvo školstva SR - školstvo600 894 2810600 894 281
Vyššie územné celky
Spolu400 979 0440400 979 044
z toho:   
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky400 979 0440400 979 044
     v tom: Ministerstvo školstva SR - školstvo400 979 0440400 979 044

Príloha č. 6 k zákonu č. 497/2009 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2010 (v eurách)

Rezerva vlády SR11 617 870
Rezerva predsedu vlády SR1 659 696
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii55 828 258
Spolu69 105 824

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

2) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.

5) § 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 131 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.