Zákon č. 493/2009 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 173/2009
Platnosť od 01.12.2009
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a čl. I stráca účinnosť 31. decembra 2010.