Zákon č. 487/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 171/2009
Platnosť od 28.11.2009
Účinnosť od 01.12.2009 do30.06.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.12.2009 - 30.06.2016