Zákon č. 45/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 405/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 25/2009
Platnosť od 26.02.2009
Účinnosť od 26.11.2011 do31.12.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009 okrem ustanovenia čl. I § 29 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2012, a ustanovenia čl. I § 29 ods. 1 písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2014.