Zákon č. 403/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

(v znení č. 392/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 146/2009
Platnosť od 20.10.2009
Účinnosť od 01.12.2011