Zákon č. 402/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 102/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 146/2009
Platnosť od 20.10.2009
Účinnosť od 13.06.2014 do17.04.2016