Zákon č. 402/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 146/2009
Platnosť od 20.10.2009
Najbližšie účinné znenie 01.12.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.2016 343/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
13.06.2014 - 17.04.2016 102/2014 Z. z.(nepriamo)
01.12.2009 - 12.06.2014

Pôvodný predpis

20.10.2009