Zákon č. 394/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/2009
Platnosť od 15.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 Aktuálne znenie