Zákon č. 384/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.

Čiastka 139/2009
Platnosť od 08.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.10.2009