Opatrenie č. 360/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010

Čiastka 130/2009
Platnosť od 18.09.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH