Vyhláška č. 358/2009 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Čiastka 129/2009
Platnosť od 09.09.2009
Účinnosť od 15.09.2009 do31.12.2016
Zrušený 240/2016 Z. z.