Zákon č. 345/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2009
Platnosť od 29.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009

OBSAH