Vyhláška č. 34/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2009
Platnosť od 13.02.2009
Účinnosť od 13.02.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.02.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.02.2009