Nariadenie vlády č. 323/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011

Čiastka 115/2009
Platnosť od 19.08.2009
Účinnosť od 15.10.2009

OBSAH