Oznámenie č. 320/2009 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní

Čiastka 114/2009
Platnosť od 06.08.2009 do30.06.2011
Účinnosť do 30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.