Zákon č. 317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 113/2009
Platnosť od 31.07.2009
Účinnosť od 01.01.2018 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 54 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010, čl. I § 53 ods. 1 a § 53 ods. 4 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.