Vyhláška č. 315/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Čiastka 112/2009
Platnosť od 30.07.2009
Účinnosť od 01.08.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2009 Aktuálne znenie