Vyhláška č. 311/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

Čiastka 111/2009
Platnosť od 30.07.2009
Účinnosť od 01.10.2009 do31.12.2009
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009 okrem § 7 ods. 2 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

311

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 13. júla 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 476/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sa používajú tieto hodnotenia energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „hodnotenie“):

a) projektové hodnotenie,

b) normalizované hodnotenie a

c) prevádzkové hodnotenie.

(2) Projektovým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vyrátaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov a uskutočňuje sa vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona.

(3) Normalizovaným hodnotením je určovanie potreby energie v budove vyrátaním s použitím normalizovaných vstupných údajov o vonkajšom a vnútornom prostredí budovy a o skutočnom vyhotovení stavebných konštrukcií a technického a energetického vybavenia budovy podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona.

(4) Prevádzkovým hodnotením je určovanie skutočnej spotreby energie v budove meraním podľa § 2 ods. 6 zákona. Ak je pri prevádzkovom hodnotení obdobie spotreby energie kratšie ako tri roky, je potrebné uskutočniť korekcie a prvé dva roky po postavení budovy z hodnotenia vylúčiť.

(5) Vyrátané hodnoty sa zaokrúhľujú na celé číslo podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania.

(6) Výsledkom hodnotenia je integrovaná energetická hospodárnosť celej budovy, ktorá je podkladom na zatriedenie budovy do energetickej triedy podľa § 3 ods. 7 zákona.

§ 2

(1) Na hodnotenie polohy a orientácie budovy a vplyvu vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona sa použijú

a) údaje uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 1 na projektové hodnotenie a na normalizované hodnotenie a

b) údaje v mieste budovy na prevádzkové hodnotenie.

(2) Na hodnotenie vnútorného prostredia budovy podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona sa použijú hodnoty teploty vzduchu podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2 alebo priemerné hodnoty teploty vzduchu podľa prílohy č.1 tabuľky č. 3.

(3) Ak je predmetom hodnotenia budova, ktorá nadväzuje stykom stavebnej konštrukcie na inú budovu, napríklad dvojdom alebo dom v radovej zástavbe, hodnotenie vplyvu charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona závisí od toho, či budovy boli navrhnuté alebo dodatočne zmenené na nezávislé využívanie alebo na spoločnú prevádzku.

§ 3

(1) Hodnotením sa pre každé miesto spotreby energie a pre každý energetický nosič v budove určuje dodaná energia. Súčet hodnôt dodanej energie potrebnej na splnenie všetkých energetických požiadaviek vo vnútornom priestore budovy, ktoré súvisia s normalizovaným užívaním budovy, je celková dodaná energia.

(2) Celková dodaná energia sa vyjadruje globálnym ukazovateľom, ktorý je vyjadrením energetickej hospodárnosti budovy podľa § 3 ods. 1 zákona. Globálny ukazovateľ je výsledný číselný údaj spotreby energie v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok.

§ 4

(1) Primárna energia sa určí z dodanej energie podľa jednotlivých miest spotreby a energetických nosičov upravenej konverzným alebo transformačným procesom pomocou prepočítavacích faktorov podľa prílohy č. 2.

(2) Emisie oxidu uhličitého sa určia z dodanej energie podľa jednotlivých energetických nosičov a predpokladov potreby energie pre jednotlivé systémy s využitím príslušných prepočítavacích faktorov podľa prílohy č. 2.

(4) Ak je pri prevádzkovom hodnotení predmetom merania spotrebované palivo počas časového obdobia, tvorí ho súčin spotrebovaného palivovo-energetického zdroja a jeho výhrevnosti alebo spalného tepla pre kondenzačné kotly. Výhrevnosť a spalné teplo sú pre jednotlivé energetické nosiče uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

(1) Energetický certifikát obsahuje škálu hodnotenia pre jednotlivé kategórie budov a účel spotreby energie určenej číselným rozpätím energetických tried podľa § 3 ods. 7 zákona. Škála hodnotenia pre jednotlivé kategórie budov je uvedená v prílohe č. 3.

(2) Budovu v každej kategórii treba zatriediť do energetickej triedy podľa prílohy č. 3. Budovy s účelom využitia, ktorý nie je v § 3 ods. 5 zákona uvedený ako kategória budov, sa zatriedia podľa podobného účelu využívania so zohľadnením vnútorných podmienok a vnútornej prevádzky budovy.

§ 6

(1) Referenčné hodnoty R na účely zatrieďovania budov do energetických tried pre každú kategóriu budov podľa § 3 ods. 5 a 7 zákona a pre každé miesto spotreby energie zodpovedajú referenčným hodnotám Rr a Rs. Referenčná hodnota Rr je hraničná hodnota minimálnej požiadavky, ktorú majú spĺňať nové budovy v Slovenskej republike, a referenčná hodnota Rs je priemerná hodnota potreby energie pre každú kategóriu budov existujúceho fondu budov v Slovenskej republike a miesto spotreby energie. Pre významne obnovované budovy je referenčná hodnota Rr minimálnou požiadavkou, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné (§ 4 ods. 1 zákona). Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom využívania sa referenčná hodnota určí vážením z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy a jednotlivých účelov využitia častí budovy.

(2) Referenčné hodnoty Rr a Rs na hodnotenie globálneho ukazovateľa sú súčtom referenčných hodnôt určených na jednotlivé účely spotreby energie, pričom Rr je hornou hranicou energetickej triedy B a Rs je hornou hranicou energetickej triedy D. Minimálne požiadavky tvoria hornú hranicu energetickej triedy B.

(3) V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty dodanej energie pre jednotlivé miesta spotreby energie a podľa hodnoty celkovej dodanej energie (§ 3 ods. 2) takto:

a) ak je globálny ukazovateľ menší alebo rovný 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A,

b) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 Rr, ale rovný alebo menší ako Rr, budova patrí do energetickej triedy B,

c) ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rr, ale rovný alebo menší ako 0,5-násobok súčtu Rr a Rs, budova patrí do energetickej triedy C,

d) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5-násobok súčtu Rr a Rs, ale rovný alebo menší ako Rs, budova patrí do energetickej triedy D,

e) ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rs, ale rovný alebo menší ako 1,25 Rs, budova patrí do energetickej triedy E,

f) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,25 Rs, ale rovný alebo menší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy F,

g) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy G.

(4) Podľa globálneho ukazovateľa budova patrí do energetickej triedy A až G v každej kategórii budov. Horné hraničné hodnoty rozpätia jednotlivých energetických tried globálneho ukazovateľa sú súčtom horných hraničných hodnôt rozpätí určených pre jednotlivé miesta spotreby spôsobom podľa odseku 3. Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom sú horné hraničné hodnoty súčtom horných hraničných hodnôt pre jednotlivé kategórie budov vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov zmiešaného vyžívania budovy.

(5) Ak sa v budove potreba energie na vetranie a na chladenie nehodnotí, hraničné hodnoty sa nezahŕňajú do súčtu na určenie hraničných hodnôt rozpätia jednotlivých energetických tried globálneho ukazovateľa.

(6) Rodinné domy vyhovujú minimálnej požiadavke na energetickú hospodárnosť, ak je vyrátaná hodnota primárnej energie menšia alebo rovná 160 kWh/m2 celkovej podlahovej plochy ročne.

(7) Energetický certifikát budovy musí obsahovať aj návrh

a) opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, najmä na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií budovy a na zvýšenie účinnosti technického a energetického vybavenia budovy, a

b) organizačných opatrení v správe budovy, najmä na zlepšenie prevádzky a údržby budovy a jej technických a energetických zariadení.

(8) Navrhované opatrenia podľa odseku 7 musia byť nákladovo efektívnym zlepšením energetickej hospodárnosti budovy, ktoré má primeranú návratnosť vložených investícií alebo je nevyhnutné na splnenie základných požiadaviek na stavby.1)

(9) Navrhované opatrenia podľa odseku 7 môžu byť rozdielne pre nové budovy a pre významne obnovené budovy vrátane ich rozšírenia o nadstavby, prístavby alebo vstavby.

§ 7

(1) Na titulnej strane energetického certifikátu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov a odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov. Ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac prevádzkovateľov živnosti podľa § 6 ods. 1 zákona, musia byť v energetickom certifikáte uvedené všetky odborne spôsobilé osoby s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii, ich podpisy a odtlačky ich pečiatok.

(3) Energetický certifikát budovy sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých jeden patrí vlastníkovi budovy a druhý uchováva odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov najmenej 10 rokov. Ostatné odborne spôsobilé osoby, ktoré sa podieľali na hodnotení energetickej hospodárnosti budovy, uchovávajú kópiu energetického certifikátu na čas jeho platnosti.

(4) Prílohou k energetickému certifikátu uchovávanému podľa odseku 3 je správa vyhotovená podľa prílohy č. 4. Jedno vyhotovenie správy odovzdá odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov vlastníkovi budovy. Odborne spôsobilé osoby uchovávajú správu rovnako ako energetický certifikát a jej kópiu odovzdajú za svoje miesto spotreby odborne spôsobilej osobe na tepelnú ochranu.

(6) Vzor energetického certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.

§ 8

(1) Na vyhotovenie energetického štítku sa primerane použijú § 5 až 7.

(2) Vzor energetického štítku je uvedený v prílohe č. 6.

§ 9

(1) Energetické certifikáty vydané do 30. septembra 2009 platia na čas, na ktorý boli vydané.

(2) Odborne spôsobilé osoby na tepelnú ochranu budov pošlú energetické certifikáty vydané do 31. decembra 2009 elektronicky ministerstvu alebo ním poverenej osobe podľa § 9 ods. 3 zákona do 28. februára 2010.


§ 10

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009 okrem § 7 ods. 2 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.


Igor Štefanov v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.

Tabuľka č. 1: Klimatické podmienky na projektové hodnotenie a na normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov

A. Zimné obdobie
Normalizovaný počet dennostupňov štandardného vykurovacieho obdobia Dt pre vnútornú teplotu 20 °C3422 K.deň
Počet dní vykurovacieho obdobia /počet vykurovacích dní podľa mesiacov p (deň)212 október31
november30
december31
január31
február28
marec31
apríl30
Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia/priemerná vonkajšia teplota podľa mesiacov θe v °C3,86október+ 9,8
november+ 4,3
december- 0,3
január- 1,8
február+ 0,4
marec+ 4,6
apríl+ 9,9
Celková energia slnečného žiarenia Isj na jednotku plochy s nasmerovaním j počas štandardného vykurovacieho obdobia v kWh/m2 1)sever100
juh320
východ a západ200
juhozápad, juhovýchod260
severovýchod a severozápad130
horizontálna orientácia340
Celková energia slnečného žiarenia pre zimné mesiace štandardného vykurovacieho obdobia v kWh/m2
OrientáciaMesiaceSpolu X-IV
IIIIIIIVXXIXII
Juh30,243,661,266,357,233,128,4320
Sever9,113,820,127,214,58,46,8100
Východ, západ14,924,542,059,132,215,411,8200
Juhovýchod, juhozápad22,733,850,962,044,824,920,8260
Severovýchod, Severozápad10,216,126,841,618,39,67,4130
Horizontálna rovina22,238,671,4108,255,026,218,4340
B. Letné obdobie
Normalizovaný počet dennostupňov štandardného obdobia chladenia Dt 184 K.deň
Počet dennostupňov v jednotlivých mesiacoch obdobia chladeniamáj14
jún45
júl74
august39
september12
Počet dní chladiaceho obdobia podľa mesiacov p (deň)153máj 31
jún30
júl31
august31
september30
Vnútorná teplota 26 °C
Priemerná vonkajšia teplota počas letného obdobia/priemerná vonkajšia teplota podľa mesiacov θe v °C17,4máj+ 14,9
jún+ 17,9
júl+ 19,6
august+ 19,2
september+ 15,2
Maximálna denná vonkajšia teplota počas letného obdobia podľa mesiacov θe v °C23,8máj+ 21,1
jún+ 24,1
júl+ 26,1
august+ 26,1
september+ 21,8
Poznámky:
a) Za orientáciu k svetovej strane možno považovať orientáciu plochy, ktorej odklon normály na vonkajší povrch je menej ako 22,5 °.
b) Okná so sklonom do 30 ° sa hodnotia ako okná s horizontálnou orientáciou a okná so sklonom nad 30 ° ako zvislý povrch podľa orientácie k svetovej strane.
Celková energia slnečného žiarenia pre letné mesiace štandardného letného obdobia v kWh/m2
OrientáciaMesiace
VVIVIIVIIIIX
Juh92,488,790,395,595,2
Sever50,456,153,144,730,2
Východ, západ95,899,697,489,367,2
Juhovýchod, juhozápad100,899,6100,9100,189,6
Severovýchod, severozápad72,279,676,163,141,4
Horizontálna rovina168,0181,0177,0154,0112,0

Poznámky:

a) Projektové hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy.

b) Normalizované hodnotenie a prevádzkové hodnotenie sa používajú v energetickej certifikácii budovy.

Tabuľka č. 2: Vnútorná výpočtová teplota a relatívna vlhkosť vzduchu pre rôzne typy priestorov v budovách

Typ budovy/priestoruVýpočtová
vnútorná
teplota
θ
i
Relatívna
vlhkosť
vzduchu
φ
i
(°C)%
1) Rodinné domy a bytové domy
– obytné miestnosti, t. j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby2050
– kuchyne2050
– kúpeľne2490
– záchody2050
– vykurované vedľajšie miestnosti (predsieň, chodba atď.)1560
– vykurované schodištia1070
2) Administratívne budovy
– pobytové miestnosti, t. j. kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne2050
– vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodisko, záchody a iné)1560
– vykurované schodištia1070
3) Budovy škôl a školských zariadení
– prednáškové sály, učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne2050
– učebné dielne1850
– telocvične1550
– šatne pri telocvičniach2050
– sprchy a prezliekarne, kúpele a šatne2490
– ošetrovne 2460
– vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodištia, záchody, šatne len pre vonkajší odev a iné)1560
– materské školy, jasle – učebne, herne, spálne2250
– šatne pre deti2050
– umyvárne pre deti2480
– izolačné miestnosti2250
4) Budovy nemocníc
– izby pre chorých, čakárne2250
– vyšetrovne, ordinácie, ošetrovne, prípravne2450
– operačné sálynajmenej 25
alebo
podľa
požiadavky
lekára
50
– predsiene, chodby, schodiská, záchody2050
– služobné miestnosti2050
– sklady liekov15 až 2050 až 60
– sklady1560
5) Budovy hotelov a reštaurácií
– kaviarne, jedálne2050
– izby pre hostí2050
– kúpeľne2490
– hotelové haly, zasadacie miestnosti, sály2050
– kuchyne2480
– vedľajšie miestnosti (hlavné schodištia, chodby,
záchody a iné)
1560
– vedľajšie schodištia1070
6) Športové haly a iné budovy určené na šport
športové haly
– telocvične, haly1570
– šatne, prezliekarne2250
– umyvárne, sprchy, miestnosti na masáž2480
bazénové haly a kúpele
– haly s bazénom pre dospelých a detiNajmenej 24
alebo minimálne
o 2 °C vyššia,
než je teplota
vody v bazéne
80
– pokojová (kľudová) prevádzka (zakrytá hladina)1560
– sprchy, šatne, prezliekárne, miestnosti na masáž2490
– vedľajšie miestnosti (šatne, chodby, schodiská, záchody
a iné)
2250
Sauny
– sauny11510
– prehrievarne2260
– odpočivárne2260
– ochladzovne1070
Zimné štadióny
– tréningové haly580
– haly s divákmi15 až 2060 až 70
7) Budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
– kancelárie2050
– vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, záchody
a iné)
1560
– vykurované schodištia1070
– predajné miestnosti všeobecne2050
– predaj trvanlivých potravín1860
– predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia1570
– sklady všeobecne15 alebo
podľa
požiadaviek
70
– sklady potravín10 až 12 alebo
podľa
požiadaviek
70 až 90 alebo
podľa
požiadaviek
– chladiarne –2 až +7podľa
požiadaviek
– mraziarne ovocia a zeleniny–18 až –23
– mraziarne mäsa, zveriny a rýb–30 až –35

Tabuľka č. 3: Vstupné údaje súvisiace so spôsobom využívania budov

Kategória budovyTyp budovyJednotka
Rodinné domyBytové domyAdministra-
tívne budovy
Budovy
škôl a školských
zariadení
Budovy nemocnícReštau-
rácie
Športové
haly a iné
budovy
určené
na šport
Budovy
pre veľko-
obchodné
a malo-
obchodné
služby
Zhromažďo-
vacie haly
Obchodné domyKryté plavárne
Vnútorná požadovaná teplota v zime2020202022201820201828°C
Vnútorná požadovaná teplota v lete2626262626262626262628°C
Plocha na osobu (obsadenosť)604020103052010510020m2/os.
Priemerný celkový tepelný tok na osobu7070807080100100908010060W/os.
Metabolický zisk na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkami1,21,84,07,02,720,05,09,016,01,03,0W/m2
Čas prítomnosti za deň
(mesačný priemerný čas)
121264163612364H
Ročná potreba elektriny na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkamia203020103030103020660kWh/m2
Časť potreby elektriny vnútri priestoru s upravovanými podmienkami0,70,70,90,90,70,70,90,80,80,90,7
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkamia0,70,70,70,71,01,20,70,71,00,30,7m3/(h·m2)
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na osobu422814730614753014m3/(h·os.)
Potreba tepla na prípravu teplej vody na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkamia10b20610305086101,480kWh/m2
a Hodnoty sa vzťahujú na celkovú podlahovú plochu vyrátanú z vonkajších rozmerov budovy.
Presnejšie sa hodnota určí výpočtom podľa STN EN 15316-3-1

Poznámky:

a) Pre ubytovaciu časť hotelov sa uvažujú podmienky určené na bytové domy.

b) Ak nie je určené inak, plocha reštaurácie v budove hotela sa uvažuje podielom 10 % z celkovej podlahovej plochy budovy.

c) Celková podlahová plocha sa zistí z projektovej dokumentácie pri projektovom hodnotení alebo zmeraním vonkajších rozmerov budovy pri normalizovanom hodnotení, a to bez zohľadnenia lokálnych vystupujúcich konštrukcií.

d) Ak celková podlahová plocha časti budovy využívanej na iný účel nepresahuje 10 % podlahovej plochy celej budovy, zaraďuje sa budova do kategórie podľa prevládajúceho účelu využívania.

Tabuľka č. 4: Vstupné údaje použité na stanovenie potreby tepla na vykurovanie na určenie hraničnej hodnoty energetickej triedy B (minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť na miesto spotreby energie na vykurovanie)

Kategórie budovFaktor
tvaru
Konštrukčná
výška
Teplota
vnútorného

vzduchu
Výmena
vzduchu
Teplota
vzduchu počas
tlmenej
prevádzky
Upravená
vnútorná
teplota
pre prerušované
vykurovanie
Počet
dennostupňov
pre vykurovacie
obdobie 212 dní
Potreba tepla 
na vykurovanie
 
1/mm°C1/h°C°CK.deňkWh/( m2.rok)
Rodinné domy0,72,9200,51720.0342281,4
Bytové domy0,32,8200,51720.0342250,1
Administratívne budovy0,33,3200,51718.5310453,5
Budovy škôl a školských zariadení0,33,3200,51718.4308353,2
Budovy nemocníc0,33,3220,51922.0384666,3
Budovy hotelov a reštaurácií0,43,3200,52020.0342267,4
Športové haly a iné budovy určené na šport0,34,5180,51516.5268063,0
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby0,53,6180,51515.9255361,7

Tabuľka č. 5: Štandardné prevádzkové časy na chladenie budov

Kategória budovyZačiatok
prevádzky
Koniec
prevádzky
Administratívne budovy7:0016:30
Budovy škôl a školských zariadení7:0014:30
Budovy nemocníc7:0021:00
Budovy hotelov a reštaurácií7:0022:00
Športové haly a iné budovy určené na šport7:0020:00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby7:0020:00

Tabuľka č. 6: Hodnoty činiteľa využitia denného svetla a činiteľa obsadenosti

A. Hodnoty činiteľa využitia denného svetla FD pre rýchlu metódu  
Kategória budovyR1 – R7R8R9
Administratívne budovy0,920,850,92
Budovy škôl a školských zariadení0,920,850,92
Budovy nemocníc0,920,900,92
Budovy hotelov – časť ubytovacia0,920,920,92
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie0,980,980,98
Športové haly a iné budovy určené na šport1,001,001,00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby1,001,001,00
B. Hodnoty činiteľa obsadenosti FO pre rýchlu metódu
Kategória budovyR1 – R2R3 – R6R7 – R8R9
Administratívne budovy0,70,50,70,6
Budovy škôl a školských zariadení0,50,40,50,5
Budovy nemocníc0,90,90,90,9
Budovy hotelov – časť ubytovacia0,80,70,80,8
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie1,01,01,01,0
Športové haly a iné budovy určené na šport1,01,01,01,0
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby1,01,01,01,0
Spôsoby riadenia osvetlenia (vysvetlivky k tabuľkám A a B)
R1 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP bez snímačov
R2 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP s funkciou časového vypnutia
R3 Pohybový snímač: auto ZAP + stmievanie
R4 Pohybový snímač: auto ZAP + auto VYP
R5 Pohybový snímač: manuálne ZAP + stmievanie
R6 Pohybový snímač: manuálne ZAP + auto VYP
R7 Fotobunka: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť
R8 Fotobunka: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla
R9 Centrálne ovládanie osvetlenia

Tabuľka č. 7: Prevádzkové časy budov na osvetlenie

A. Štandardné časy využitia denného svetla tD a časy využitia osvetlenia bez denného svetla tN pre rýchlu metódu
Kategória budovytDtN
Administratívne budovy2 250250
Budovy škôl a školských zariadení1 800200
Budovy nemocníc3 0002 000
Budovy hotelov – časť ubytovacia3 0002 000
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie1 2501 250
Športové haly a iné budovy určené na šport2 0002 000
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby3 0002 000
B. Štandardné prevádzkové časy budov pre komplexnú metódu
Kategória budovyZačiatok
prevádzky
Koniec
prevádzky
Administratívne budovy7:0016:30
Budovy škôl a školských zariadení7:0014:30
Budovy nemocníc7:0021:00
Budovy hotelov a reštaurácií7:0022:00
Športové haly a iné budovy určené na šport7:0020:00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby7:0020:00

Tabuľka č. 8: Postup orientačného merania na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti

Postupový krokOpis postupu
1Orientačné meranie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s prílohou č. 57 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 133/2001 Z. z. a s technickou normou.1)
2Cieľom merania je zistiť udržiavanú osvetlenosť podľa technickej normy.2) Meranie sa vykonáva v dostatočne hustej sieti kontrolných bodov.
3Nameraná hodnota priemernej osvetlenosti sa musí znížiť s ohľadom na určený udržiavací činiteľ [ktorý sa súčasne použije ako vstupný údaj na výpočet potreby energie na osvetlenie podľa technickej normy3)] a s ohľadom na predpokladaný čas do nadchádzajúcej údržby osvetľovacej sústavy.
4Na meranie sa musí použiť luxmeter s platnou kalibráciou. Luxmeter musí vyhovovať požiadavkám prílohy 57 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 133/2001 Z. z. Na orientačné meranie osvetlenosti sa smie použiť luxmeter aspoň triedy presnosti 2 (dovolená chyba 5 % v rozsahu do 10 000 lx).
5Z merania sa vyhotoví zjednodušený protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje pre každú meranú miestnosť: identifikácia predmetu merania, meno a podpis pracovníka, ktorý vykonal meranie, dátum a čas merania, teplota prostredia počas merania, napätie vo svetelnom obvode v čase merania, namerané hodnoty osvetlenosti, vypočítaná priemerná osvetlenosť a rovnomernosť osvetlenia, udržiavací činiteľ a čas do nadchádzajúcej údržby, stav osvetľovacej sústavy a iné dôležité skutočnosti potrebné na posúdenie vplyvov na osvetlenosť, vypočítaná hodnota udržiavanej osvetlenosti, porovnanie nameranej udržiavanej osvetlenosti s normatívnou požiadavkou, jednoznačný výsledok overenia.
6Protokol z merania sa doloží k správe k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 4.

Poznámky:

a) Miestnosti určené na meranie majú tvoriť najmenej 10 % z celkového počtu miestností v budove.

b) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa vykoná podľa osobitného predpisu4) a technickej normy5) pre jednotlivé miestnosti.

c) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa nemusí uskutočniť, ak sa počas certifikácie doloží doklad z úradného merania osvetlenia podľa osobitného predpisu,1) ktorý nie je starší ako šesť mesiacov, pričom stav osvetľovacej sústavy uvedený v protokole nesmie byť zmenený.

d) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa pokladá za pozitívne, ak je dosiahnutá predpísaná osvetlenosť najmenej v 90 % miestností, ktoré sa určili na kontrolné meranie podľa písmena a); inak je výsledok overovania negatívny.

e) Ak je výsledok overovania dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti negatívny, celková ročná potreba energie na osvetlenie miestností v budove sa zvýši o 200 %.

f) Ak sú v budove miestnosti so svetelnými vývodmi bez nainštalovaných svietidiel, ktorých súhrnná podlahová plocha je väčšia ako 5 % celkovej podlahovej plochy budovy, celková ročná potreba energie na osvetlenie sa určí v týchto miestnostiach ako päťdesiatnásobok ich podlahovej plochy.

g) Ak nie sú sprístupnené miestnosti a ak sa údaje nedajú zistiť z dôveryhodných podkladov, ročná potreba energie na osvetlenie v nesprístupnených miestnostiach sa určí ako päťdesiatnásobok podlahovej plochy týchto miestností.

h) Merná ročná potreba energie na osvetlenie v kWh/(m2.rok.1x) sa určí podielom ročnej potreby energie na osvetlenie a sumy súčinu podlahovej plochy a udržiavanej osvetlenosti za všetky miestnosti s osvetlením.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.

Transformačné a prepočítavacie faktory, výhrevnosť palív, účinnosť výroby tepla a súčiniteľ emisií oxidu uhličitého

Energetický nosičSpôsob transformácieMerná
jednotka
(m.j.)
Výhrevnosť
GJ/m.j.
Spalné
teplo
J / m.j.
Účinnosť
výroby
tepla
v %
Súčiniteľ
emisií CO2
K 
kg/kWh
Faktor
primárnej
energi
fp
Zemný plynštandardný kotol – starý1 000 m334,28 830,23851,1
štandardný kotol – nový1 000 m334,28 880,22491,1
nízkoteplotný kotol – starý1 000 m334,28 900,21991,1
nízkoteplotný kotol – nový1 000 m334,28 930,21281,1
kondenzačný kotol – nový1 000 m334,2838,0598,50,20101,1
Koks čiernouhoľnýkotol na tuhé palivot28,03 740,53621,1
Čierne uhlie triedenékotol na tuhé palivot25,17 720,48581,1
Hnedé uhlie triedenékotol na tuhé palivot15,50 680,54931,2
Ľahký vykurovací olejštandardný kotol – starýt42,00 800,34341,1
štandardný kotol – novýt42,00 850,32321,1
nízkoteplotný kotol – starýt42,00 860,31941,1
nízkoteplotný kotol – novýt42,00 910,30181,1
Elektrinaelektrické vykurovanie, chladenieMWh  990,62002,8
elektrický ohrev teplej vodyMWh  990,62002,8
Drevené peletky kotol na biomasut17,00 850,06201,2
Drevná štiepkakotol na biomasut11,50 760,06201,3
Kusové drevokotol na biomasut11,50 680,06201,2
Kusové drevokotol na biomasu so splyňovanímt11,50 830,06201,2
Elektrinatepelné čerpadlo – voda, vzduch, zem (el. motor)MWh  2700,62002,8
Zemný plyndiaľkové vykurovaniekWh   0,23651,3
Čierne uhlie energetickédiaľkové vykurovaniekWh   0,44781,3
Hnedé uhliediaľkové vykurovaniekWh  73 – 780,54931,3
Drevná štiepkadiaľkové vykurovaniekWh  75 – 850,06201,3
Ťažký vykurovací olejdiaľkové vykurovaniekWh   0,33811,3
Zemný plyndiaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a teplakWh   0,23651,3
Hnedé uhliediaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a teplakWh   0,44781,3
Čierne uhliediaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a teplakWh   0,44781,3
Jadrová energiadiaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a teplakWh   0,02001,3

Poznámky:

a) Starý kotol je kotol starší ako 10 rokov od roku výroby/uvedenia do prevádzky.

b) Nový kotol je kotol do 10 rokov vrátane od roku výroby/uvedenia do prevádzky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.

Škála energetických tried pre jednotlivé kategórie budov

Miesto
spotreby
Kategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
A. Škála energetických tried na vykurovanie
Vykurovanierodinné domy≤ 4243-8687-129130-172173-215216-258> 258
bytové domy≤ 2728-5354-8081-106107-133 134-159 > 159
administratívne budovy ≤ 2829-5657-8485-112113-140 141-168 > 168
budovy škôl a školských zariadení≤ 2829-5657-8485-112113-140 141-168 > 168
budovy nemocníc≤ 3536-7071-105106-140 141-175 176-210 > 210
budovy hotelov a reštaurácií≤ 3637-7172-107108-142 143-178 179-213 > 213
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 3334-6667-99100-132 133-165 166-198 > 198
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 3334-6566-9899-130131-163 164-195 > 195
B. Škála energetických tried na prípravu teplej vody
Príprava
teplej vody
rodinné domy≤1213-2425-3637-4849-6061-72> 72
bytové domy≤ 1314-2627-3940-5253-6566-78> 78
administratívne budovy≤ 45-89-1213-1617-2021-24> 24
budovy škôl a školských zariadení≤ 67-1213-1819-2425-3031-36> 36
budovy nemocníc≤ 2627-5253-7879-104105-130131-156> 156
budovy hotelov a reštaurácií≤ 3233-6465-9697-128129-160161-192> 192
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 67-1213-1819-2425-3031-36> 36
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 56-910-1415-1819-2324-27> 27
C. Škála energetických tried na nútené vetranie a chladenie
Nútené vetranie
a chladenie
rodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy≤1617-3132-4546-6060-7576-90> 90
budovy škôl a školských zariadenínie je určené
budovy nemocníc - chladené trakty≤ 2728-5354-7778-101102-126 127-152 > 152
budovy hotelov a reštaurácií≤ 1415-2829-4243-5657-7071-84> 84
športové haly a iné budovy určené na športnie je určené
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 3435-6667-99100-132133-165166-198> 198
D. Škála energetických tried na osvetlenie
Osvetlenierodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy≤1011-2021-2526-3031-3839-45> 45
budovy škôl a školských zariadení≤ 89-1617-2223-2728-3435-41> 41
budovy nemocníc≤1314-2627-3334-4041-5051-60> 60
budovy hotelov a reštaurácií≤1213-2425-3132-3738-4647-56> 56
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 910-1718-2324-2829-3536-42> 42
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 1112-2122-2728-3334-4142-50> 50
E. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – celková dodaná energia
Celková dodaná energiarodinné domy≤ 5455-110111-165166-220221-275276-330> 330
bytové domy≤ 4041-7980-119120-158 159-198 199-237 > 237
administratívne budovy≤ 5859-115116-166 167-218219-272273-327> 327
budovy škôl a škol sk ých zariadení≤ 4243-8485-124125-163 164-204 205-245 > 245
budovy nemocníc≤ 101102-201202-293 294-385 386-481 482-578 > 578
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 9495-187188-275 276-363 364-454 455-545 > 545
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 4849-9596-140141-184 185-230 231-276 > 276
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 8182-161162-237138-313314-391392-469> 469

Poznámky:

a) Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom využitia sa škála hodnotenia určí z hraničných hodnôt škály energetických tried osobitne na každý účel zmiešaného využívania budovy vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov využitia (kategórií budov); celkovou podlahovou plochou sa delí súčet dodanej energie vynásobenej podlahovou plochou príslušnej časti budovy podľa miesta spotreby.

b) Ak sú v budove chladené iba niektoré miestnosti, ktorých podlahová plocha je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy v budove, budova nie je predmetom hodnotenia podľa miesta spotreby energie na chladenie; predmetom hodnotenia nie sú technologické zariadenia, napríklad kuchyne, serverovne, garáže a rôzne technické miestnosti, napríklad strojovne a kotolne.

c) Ročnú potrebu energie na vykurovanie a chladenie ovplyvnenú tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií treba vyrátať podľa technickej normy;1) požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti určuje technická norma.2)

d) Ročnú potrebu energie na vykurovanie treba vyrátať podľa technickej normy3) so zohľadnením tepelných strát systému vykurovania a účinkov regulácie a so zohľadnením vlastnej spotreby energie, ktorá je potrebná na prevádzku čerpadiel, ventilátorov a riadiacich systémov, ak už nebola zohľadnená v potrebe energie na vykurovanie podľa písmena a).

e) Ročnú potrebu energie na nútené vetranie treba vyrátať podľa technickej normy.4)

f) Ročnú potrebu energie na prípravu teplej vody treba vyrátať ako súčet ročnej potreby energie energetického nosiča na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody,5) potreby energie na distribúciu teplej vody vrátane potreby vlastnej energie podľa technickej normy6) a potreby energie na výrobu teplej vody.7)

g) Ročnú potrebu energie na klimatizované budovy treba vyrátať podľa technickej normy8) a vlastná spotreba energie použitá v klimatizačnom zariadení, vo zvlhčovacom zariadení alebo v odvlhčovacom zariadení sa zohľadní len vtedy, ak nebola zohľadnená v potrebe energie klimatizačného zariadenia, samostatného zvlhčovacieho zariadenia alebo odvlhčovacieho zariadenia.

h) Ročnú potrebu energie na zabudované osvetlenie treba vyrátať komplexnou metódou podľa technickej normy9) so zohľadnením spôsobu riadenia osvetlenia, pričom časť energie z osvetlenia v priestore s požadovaným vnútorným prostredím je vnútorným tepelným ziskom vo výpočte potreby energie na vykurovanie a na chladenie.

i) Účinky systémov riadenia a regulácie na výpočet potreby energie treba zohľadniť podľa technickej normy.10)

j) Výpočet potreby tepla dennostupňovou metódou s uvažovaním normalizovanej vykurovacej sezóny je možný iba pre budovy na bývanie a pri nebytových budovách sa určuje vnútorná teplota osobitne pre každú kategóriu a účel využívania budovy podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2 a výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie sa vykonáva po mesiacoch.

k) Ročnú potrebu energie na vetranie treba vyrátať dennostupňovou metódou alebo mesačnou metódou podľa prevádzkového času; pri výpočte potreby energie na vetranie treba odrátať tepelné straty spôsobené infiltráciou, ktoré sú zahrnuté do výpočtu tepelných strát na vykurovanie.

l) Projektové hodnotenie potreby energie na osvetlenie sa môže uskutočniť aj rýchlou metódou podľa technickej normy s použitím národných súčiniteľov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 5; pri rýchlej metóde sa použije hodnota pasívnej ročnej potreby energie na osvetlenie 0,5 kWh/(m2.rok).

m) Čas prítomnosti osôb treba uvažovať podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 a prevádzkový čas pre jednotlivé kategórie budov treba uvažovať podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 5.

n) Celkové tepelné straty systému vykurovania zohľadňujú aj spätne získané tepelné straty systému; pre každý podsystém sa musí vyrátať jeho tepelná strata, jeho tepelný výstup a jeho tepelný vstup a osobitne sa vyráta vlastná spotreba energie a tomu zodpovedajúce straty energie všetkých podsystémov; tepelná strata distribučného podsystému závisí od schémy potrubného rozvodu, od jeho umiestnenia, od tepelnej izolácie potrubí, od teploty teplonosnej látky a od riadenia a regulácie.

o) Vo výpočte potreby tepla na vykurovanie budovy sa má pre všetky kategórie budov zahrnúť minimálna výmena vzduchu v budove 0,5-krát za hodinu (príloha č. 1 tabuľka č. 4) alebo vyššia vyrátaná hodnota výmeny vzduchu.

p) Potreba tepla na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody v rodinných domoch sa vyráta podľa technickej normy;11) pre iné kategórie budov sa odporúča použiť vstupné údaje podľa prílohy č.1 tabuľky č. 3.

r) Distribučnú sústavu novej budovy alebo významne obnovenej budovy pri výmene systému prípravy teplej vody treba navrhnúť tak, aby výpočtová teplota teplej vody s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 oC, výpočtová teplota teplej vody bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 oC, maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K, z výtoku od otvorenia teplej vody vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou 50 oC, tepelná strata potrubia neprekročila hodnotu 10 W/(m.K).

s) Vstupné údaje na výpočet prietoku vzduchu a tepelných strát vetraním a infiltráciou určuje technická norma12)alebo sa údaje o teplote vnútorného vzduchu uvažujú podľa prílohy č. 1 tabuliek č. 2 a 3.

t) Ak výrobca neudal hodnotu sezónnej efektívnosti zdroja chladu, určí sa táto hodnota ako 1,4-násobok EER.

u) Pri prevádzkovom hodnotení treba nameranú spotrebu tepla na vykurovanie upraviť podľa technickej normy13) na normalizovanú teplotu vonkajšieho vzduchu a normalizované vykurovacie obdobie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1; prevádzkové hodnotenie potreby tepla na vykurovanie možno určiť aj zrýchleným spôsobom podľa technickej normy14) najmenej za 30 dní merania.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.

VZOR

Správa k energetickému certifikátu budovy

Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje:

A. Výpočtové energetické hodnotenie

a) identifikačné údaje o budove,

b) účel energetického hodnotenia,

c) opis budovy,

d) odkazy na normy,

e) vstupné údaje energetického hodnotenia,

f) potreba energie pre normalizované hodnotenie podľa energetických nosičov:

– dodaná energia,

– odvádzaná energia,

– energetické hodnotenie (vážené energetické nosiče),

– obnoviteľná energia vyrábaná na mieste,

– použité vstupné údaje a parametre na prepočet nameranej spotreby na normalizované podmienky,

– primárna energia,

– emisie CO2.

B. Merané energetické hodnotenie

g) identifikačné údaje o budove,

h) účel energetického hodnotenia,

i) opis budovy,

j) odkazy na normy,

k) vstupné údaje energetického hodnotenia,

l) potreba energie na prevádzkové hodnotenie podľa energetických nosičov:

– dodaná energia,

– odvádzaná energia,

– energetické hodnotenie (vážené energetické nosiče),

– obnoviteľná energia vyrábaná na mieste,

– použité vstupné údaje a parametre na prepočet nameranej spotreby na normalizované podmienky,

– primárna energia,

– emisie CO2.

Potreba energie pre normalizované hodnotenie (primerane sa použije na prevádzkové hodnotenie) podľa energetických nosičov a emisie CO2

Obrázok 01

Poznámky:

a) Celkovou dodanou energiou je všetka energia, ktorá sa spotrebuje v priestore vymedzenom hranicou systémov budovy; zahŕňa aj vlastnú spotrebu energie systémov; zahŕňa vplyv spätne získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove.

b) Hranice budovy zahŕňajú vnútorné priestory budovy a tie vonkajšie priestory priradené k budove, ako aj časti systémov budovy, ktoré sú mimo priestor vymedzený obalovými konštrukciami budovy, ak ovplyvňujú spotrebu primárnej energie; hranicu systémov budovy tvorí obal budovy.

c) Hranice budovy vo vzťahu k systémom zásobovania budovy energiou sú vymedzené hlavnými meračmi pri vstupe do budovy, vyústením komína z budovy a vstupmi do budovy od alternatívnych a obnoviteľných zdrojov.

d) Spôsob určenia primárnej energie a emisií oxidu uhličitého určuje technická norma.1)

e) Ak sa na zásobovanie budovy použije energia zo zdroja s využitím tepelnej alebo fotovoltickej solárnej energie, tepelných čerpadiel, zemných výmenníkov tepla, použité množstvo energie sa na určenie primárnej energie odráta z dodanej energie podľa jednotlivých miest spotreby.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.

Energetický certifikát budovy

Obrázok 02

Vysvetlivky k prílohe č. 5

I. strana energetického certifikátu budovy (energetického štítku budovy podľa prílohy č. 6)

1. Evidenčné číslo energetického certifikátu budovy (energetického štítku budovy) sa vytvorí

a) z poradového čísla energetického certifikátu, maximálne päťmiestne číslo;

b) z roku vydania energetického certifikátu (napr. 2009 – hrubo vyznačené je predtlačené);

c) z kategórie budovy (1 – 9): 1 – rodinný dom,

2 – bytový dom,

3 – administratívna budova,

4 – budova školy alebo školského zariadenia,

5 – budova nemocnice,

6 – budova hotela alebo reštaurácie,

7 – športová hala alebo iná budova určené na šport,

8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,

9 – ostatné budovy (budovy so zmiešaným účelom využitia);

účel vypracovania energetického certifikátu (1 – 5):

1 – nová budova,

2 – významná obnova,

3 – predaj,

4 – prenájom,

5 – iný účel;

napr. pre bytový dom (2) významne obnovený (2): 22;

d) evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov;

napr. 003712008 (hrubo vyznačené je predtlačené – číslo označujúce odbornú spôsobilosť na energetickú certifikáciu budov – tepelná ochrana a začiatočné dve čísla roka);

e) skratka pre energetický certifikát budovy (ECB) alebo energetický štítok budovy (EŠB).

2. Názov budovy, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo, obec

a) uvedie sa poštová adresa;

b) ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa pridelené súpisné číslo alebo sa uvedie aspoň parcelné číslo pozemku;

c) ak ide o budovu s rôznym účelom využívania, okrem názvu budovy sa uvedú aj jednotlivé účely využívania budovy.

3. Účel spracovania energetického certifikátu budovy – vyznačí sa, či sa energetický certifikát vypracoval

- pre novú budovu alebo pre významne obnovenú budovu,

- pre predávanú budovu alebo pre prenajímanú budovu alebo

- na iný účel, ktorý nie je povinný podľa zákona § 5 ods. 2.

4. Vloží sa pohľad na budovu v čase vykonania prehliadky, ktorá bola podkladom na spracovanie energetického certifikátu.

5. Celková podlahová plocha určená v m2 z nameraných vonkajších rozmerov budovy.

6. Označenie energetickej triedy A – G podľa miesta spotreby vyplývajúce z porovnania dodanej energie podľa miesta spotreby (súčet všetkých nosičov energie pre dané miesto spotreby) s príslušnou škálou v prílohe 3;

a) pre rodinné domy a bytové domy sa vyznačí miesto spotreby na vykurovanie a na prípravu teplej vody;

b) pre nebytové budovy sa vyznačia všetky miesta spotreby;

c) pre nebytové budovy bez klimatizácie alebo bez vetrania sa miesto spotreby nevyznačí.

7. Kategória budovy: uvedie sa poradové číslo a pomenovanie kategórie (podľa bodu 1c, ale v jednotnom čísle); napr. 3 – administratívna budova; 9 – ostatné budovy (80 % bytový dom, 20 % administratívna budova). Poznámka: Ak nie je dostatok miesta, podrobnejší opis účelov využitia a zanedbanie účelov využitia (účely využitia s podlahovou plochou menšou ako 10 % celkovej podlahovej plochy) sa uvedie v správe (príloha č. 4).

8. Globálny ukazovateľ – celková dodaná energia: uvedie sa výsledok hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy ako súčet dodanej energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby s tým, že faktor váženia sa rovná jednej.

9. Globálny ukazovateľ – celková dodaná energia: uvedie sa výsledok hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy ako súčet dodanej energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby s tým, že faktor váženia sa rovná jednej.

10. Určená hodnota globálneho ukazovateľa – celkovej dodanej energie sa porovná so škálou energetických tried A – G podľa prílohy č. 3 a výsledok sa vyznačí šípkou s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti.

11. Normalizované hodnotenie alebo prevádzkové hodnotenie: vyznačí sa spôsob hodnotenia. Ak sa kombinuje výpočet a meranie uvedie sa prevádzkové hodnotenie.

12. Minimálna požiadavka Rr: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy B prislúchajúca kategórii budovy podľa zaradenia hodnotenej budovy; pre kategóriu Ostatné budovy uvedie sa hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania častí budovy.

13. Typická požiadavka Rs: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy D prislúchajúca kategórii budovy podľa zaradenia hodnotenej budovy; pre kategóriu Ostatné budovy uvedie sa hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania prislúchajúcich častiam budovy.

14. Primárna energia: umiestením šípky s označením budova na škále primárnej energie sa vyznačí hodnota prislúchajúca vypočítanej hodnote primárnej energie určenej z dodanej energie podľa energetických nosičov a faktorov primárnej energie; ak je hodnota primárnej energie ≥ 550 kWh/(m2.rok), šípka s označením budova sa umiestni na koniec škály.

15. Rodinné domy spĺňajú minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť aj vtedy, keď z hodnotenia globálneho ukazovateľa vyplýva zaradenie do energetickej triedy C, ak hodnota primárnej energie je ≤ 160 kWh/(m2.rok).

16. CO2 emisie: umiestením šípky s označením budova na škále CO2 emisie vyznačí sa hodnota patriaca k vypočítanej hodnote.

17. Uvedie sa opis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií alebo úpravy technického zariadenia budovy.

18. Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, kedy bol energetický certifikát budovy spracovaný, napr. 25. 03. 2009.

19. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu budovy, napr. 25. 03. 2019.

20. Meno, priezvisko a podpis osoby s odbornou spôsobilosťou: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby na miesto spotreby tepelná ochrana budov a jej podpis a na vyznačenom mieste sa umiestni odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na miesto spotreby tepelná ochrana budov.

II. strana energetického certifikátu budovy

21. Názov budovy, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, obec, kategória budovy

a) uvedie sa poštová adresa a kategória budovy, alebo súpisné číslo;

b) uvedie sa aspoň parcelné číslo pozemku (ak nie sú údaje podľa písmena a) k dispozícii.

c) ak ide o budovu s rôznym účelom využívania, okrem názvu budovy uvedú sa aj jednotlivé účely využívania budovy.

22. Začiatok užívania: uvedie sa rok kolaudácie.

23. Pre jednotlivé miesta spotreby energie sa do tabuliek v pravej časti strany uvedú výsledky hodnotenia dodanej energie pre jednotlivé miesta spotreby energie, minimálna požiadavka (horná hranica triedy B) pre jednotlivé miesta spotreby, posúdenie (áno – nie); „áno“, ak je určená hodnota nižšia alebo rovnajúca sa hornej hranici energetickej triedy B pre dané miesto spotreby energie; „nie“ – ak je určená hodnota vyššia ako horná hranica energetickej triedy B pre každé miesto spotreby energie;

Uviesť aj výsledok hodnotenia potreby tepla na vykurovanie určený ako energetické kritérium podľa STN 73 0540 pre normalizovaný počet dennostupňov 3 422 K.deň (neprerušované vykurovanie);

energetické kritérium sa určuje v závislosti od faktora tvaru budovy. Budova spĺňa požiadavku na energetické kritérium, ak je vypočítaná hodnota nižšia alebo rovnajúca sa požiadavke energetického kritéria (uvedie sa „áno“); ak je vypočítaná hodnota vyššia, uvedie sa „nie“. Pre budovy na bývanie sa uvádzajú výsledky a požiadavky v kWh/(m2.rok) a pre nebytové budovy sa uvádzajú výsledky a požiadavky v kWh/(m3.rok).

Poznámka: Ak je počet dennostupňov určený na prerušované vykurovanie, hodnota energetického kritéria môže byť vyššia ako vyrátaná dodaná energia pre miesto spotreby na vykurovanie.

24. Celková dodaná energia (tabuľka vpravo dole) je súčtom hodnôt dodanej energie podľa jednotlivých miest spotreby s uvažovaním faktora váženia rovnajúceho sa jedna pre jednotlivé energetické nosiče.

25. Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov vypĺňa stranu na základe výsledkov uvedených na stranách 3 – 7 pre jednotlivé miesta spotreby.

26. Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov v tabuľkách na ľavej strane vpisuje intervaly energetických tried podľa posudzovanej kategórie budov (z prílohy č. 3), vyznačuje výsledok hodnotenia A až G, podpisuje a opečiatkuje stranu na vyznačenom mieste. Ak je hodnotenou budovou budova so zmiešaným účelom využitia (ostatné budovy), uvedie sa vypočítaná škála určená vážením podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využitia. Výpočet škály sa uvedie v správe (príloha č. 4).

III. – VII. strana energetického certifikátu

27. Názov budovy, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo, obec, kategória budovy: vypĺňa sa podľa strany I.

28. Jednotlivé odborne spôsobilé osoby na tepelnú ochranu, na vykurovanie, na prípravu teplej vody, na nútené vetranie a chladenie, na osvetlenie vypĺňajú príslušné strany 3 až 7.

29. Údaj o energetickej certifikácii, o budove a systéme technického zariadenia budovy (rôzne podľa miesta spotreby na stranách 3 až 7)

– Tepelná ochrana:

a) spôsob hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;

b) obostavaný objem budovy: uvedie sa výsledok výpočtu z vonkajších rozmerov vymedzených vonkajším povrchom tepelnej izolácie;

c) celková podlahová plocha: uvedie sa výsledok výpočtu určený z vonkajších rozmerov;

d) faktor tvaru: výsledok podielu teplovýmennej plochy a obostavaného objemu budovy;

e) konštrukčná výška podlažia: uvedie sa vzdialenosť medzi úrovňou podlahy za sebou nasledujúcich podlaží; ak má budova rôzne konštrukčné výšky, uvedie sa priemerná konštrukčná výška budovy;

f) klimatické podmienky: uvedie sa, či ide o normalizované alebo podľa lokality;

g) počet dennostupňov: uvedie sa pre neprerušované vykurovanie 3 422 K.deň; pre prerušované vykurovanie sa uvedie hodnota ovplyvnená spôsobom prerušovania a priemernou teplotou vykurovania (použité pre mesačnú metódu výpočtu).

h) potreba tepla na vykurovanie je výsledná hodnota (vypočítaná alebo určená

z nameraných hodnôt);

i) výsledky posúdenia energetického kritéria (pozri bod 23);

– Vykurovanie:

a) spôsob hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;

b) typ vykurovacieho systému: uvedie sa, či sa jedná o neprerušované alebo prerušované vykurovanie a jednoduchá charakteristika (napr. podlahové elektrické);

b) energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa záhlavia tabuľky v prílohe č. 4;

c) meranie a regulácia: uvedie sa spôsob merania (napr. na päte budovy) a regulácia (napr. bez regulácie alebo napr. regulácia termostatickými ventilmi na vykurovacích telesách vo všetkých miestnostiach);

– Príprava teplej vody:

a) spôsob hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;

b) systém prípravy teplej vody: uvedie sa napr. lokálne pomocou elektrických prietokových ohrievačov;

c) energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa záhlavia tabuľky v prílohe č. 4;

d) meranie a regulácia: opíše sa stručne, ak existujú;

– Nútené vetranie a klimatizácia:

popis je obdobný ako pre vykurovanie a prípravu teplej vody;

– Osvetlenie:

umiestnenie, denný prevádzkový čas a typ budovy: uvedú sa stručne údaje použité na energetické hodnotenie.

30. Uvádza sa výsledok hodnotenia príslušného miesta spotreby. Odborne spôsobilá osoba podpisuje a opečiatkuje stranu na vyznačenom mieste pre príslušné miesto spotreby.

31. V hornej časti tabuľky sa uvádza opis aktuálneho stavu podľa zistení pri obhliadke a podľa projektovej dokumentácie.

32. V dolnej časti tabuľky sa uvádza opis navrhovaných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (stavebné úpravy, výmena stavebných konštrukcií, úpravy a výmena prvkov systémov technického zariadenia budovy, opatrenia v správe budovy).

33. V dolnom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.

VIII. strana energetického certifikátu

34. Uvádzajú sa výsledky súvisiace s navrhovanými opatreniami pre jednotlivé miesta spotreby:

a) uvedie sa výsledok výpočtu potreby tepla a energie pre aktuálny stav budovy podľa príslušných miest spotreby energie; celková dodaná energia, primárna energia a CO2 emisie (druhý stĺpec);

b) uvedie sa výsledok výpočtu potreby tepla a energie po predpokladanom uplatnení opatrení (tretí stĺpec);

c) vo štvrtom stĺpci sa uvedie predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v kWh(m2.rok);

d) v piatom stĺpci sa uvedie predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v %.

Poznámka: Údaje o úsporách nie sú súčtom úspor podľa jednotlivých opatrení.

35. V strednej časti sa uvedie graf uvádzajúci úspory energie alebo návratnosť finančných prostriedkov na uskutočnené opatrenia.

36. V tabuľke v dolnej časti sa uvádza prehľad navrhovaných opatrení a vyznačuje sa výsledok hodnotenia vplyvom predpokladaného uplatnenia opatrení šípkou s energetickou triedou.

37. V spodnom rámčeku sa uvádza názov organizácie, ktorá vydala energetický certifikát. Uvádzajú sa identifikačné údaje organizácie, meno a podpis zhotoviteľa energetického certifikátu a meno a podpis štatutárneho zástupcu organizácie zamestnávajúcej odborne spôsobilú osobu na tepelnú ochranu budov (podľa prvej strany).

38. V poslednom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.

Energetický štítok budovy

Obrázok 03

Poznámky pod čiarou

1) § 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

1) STN 36 0015 Meranie umelého osvetlenia.

2) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

3) STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie.

4) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

5) STN EN 12464-1.

1) STN EN ISO 13790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790:2008).

2) STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

3) STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecne.

4) STN EN 15241 Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v nebytových budovách.

5) STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika potrieb (hlavné požiadavky).

6) STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia.

7) STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba.

8) STN EN 15243 Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémom klimatizácie.
STN EN ISO 13790.

9) STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie.

10) STN EN 15232 Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov.

11) STN EN 15316-3-1.

12) STN EN 15241.
STN EN 13465 Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietokov vzduchu v budovách na bývanie.

13) STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.

14) STN 73 0550 Meranie spotreby tepla na vykurovanie v prevádzkových podmienkach.

1) STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.