Vyhláška č. 311/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

Čiastka 111/2009
Platnosť od 30.07.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009 okrem § 7 ods. 2 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.