Zákon č. 287/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2009
Platnosť od 16.07.2009
Účinnosť od 01.09.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2009 Aktuálne znenie