282

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 24. júna 2009

o stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 5 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Typy stredných odborných škôl a konzervatórií

Typy stredných odborných škôl a konzervatórií sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Sústava odborov vzdelávania

(1) Gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a v učebných odboroch, ktoré sú v sústave odborov vzdelávania.

(2) Sústava odborov vzdelávania sa člení na skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov. Skupina študijných odborov a skupina učebných odborov zahŕňa príbuzné študijné odbory a príbuzné učebné odbory. Študijný odbor a učebný odbor možno členiť na odborné zamerania.

(3) Súčasťou sústavy odborov vzdelávania na stredných školách sú aj experimentálne overované študijné odbory a učebné odbory, ktorých zoznam sa každý rok zverejňuje na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

(4) Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na gymnáziách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 2.

(5) Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa

a) nižšie stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 3,

b) stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 4.

(6) Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa

a) úplné stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 5,

b) vyššie odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 6.

(7) Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na konzervatóriách je uvedená v prílohe č. 7.

(8) Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom je uvedená v prílohe č. 8.

(9) Zoznam študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list, je uvedený v prílohe č. 5. Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax.

§ 3

Zriaďovanie, zrušovanie, delenie a označovanie tried

(1) Na stredných odborných školách možno zriadiť spoločné triedy dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločné triedy dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov možno zriadiť skupinu ôsmich žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru. V študijných odboroch a učebných odboroch, kde sa nezíska dostatočný počet žiakov, môže zriaďovateľ strednej školy povoliť zriadenie skupiny s menej ako ôsmimi žiakmi, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom.

(2) V externej forme štúdia sa zriaďujú triedy s počtom najmenej desať žiakov a najviac 30 žiakov. Ak klesne počet žiakov pod osem, trieda večernej formy štúdia alebo diaľkovej formy štúdia sa na konci školského roku zruší a žiaci sa preradia do inej triedy večernej formy štúdia alebo diaľkovej formy štúdia alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium dištančnou formou štúdia; ak počet študujúcich neklesne pod osem, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú na začiatku školského roka.

(3) Na stredných odborných školách možno zriaďovať spoločné triedy externej formy štúdia aj pre dva až tri rozdielne študijné odbory alebo učebné odbory, ak na vyučovanie odborných predmetov možno vytvárať dve až tri skupiny s najmenej ôsmimi žiakmi v každej skupine pri dodržaní celkového počtu žiakov v triede podľa odseku 2. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov je spoločné.

(4) Na stredných školách možno triedy deliť pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných predmetov na dve skupiny a viac skupín. Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v jednej skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.

(5) Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy je uvedený v prílohách č. 3 až 5. Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať u osôb podľa § 43 ods. 12 zákona, môže riaditeľ strednej odbornej školy určiť na jedného učiteľa alebo jedného majstra odbornej výchovy najviac 40 žiakov.

(6) Na stredných zdravotníckych školách pri delení triedy na skupiny v praktickej časti odbornej zložky vzdelávania je najvyšší počet na jedného odborného učiteľa v škole najviac desať žiakov a na praktických cvičeniach v zdravotníckom zariadení najviac šesť žiakov.

(7) V študijných odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, ktorých obsahom je navrhovanie a tvorivá činnosť výtvarného charakteru, sa vyučovanie uskutočňuje v skupinách s piatimi až deviatimi žiakmi.

(8) Na stredných školách sa triedy jednotlivých ročníkov priebežne označujú rímskymi číslicami od I. do VIII. Triedy jednotlivých ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa môžu označovať latinskými názvami. Paralelné triedy toho istého ročníka sa rozlišujú priradením veľkého písmena alebo veľkých písmen k rímskej číslici alebo k latinskému názvu. V triednom výkaze, katalógovom liste žiaka, v triednej knihe, na vysvedčení, na výučnom liste a na absolventskom diplome sa jednotlivé ročníky označujú slovami.

§ 4

Organizácia vyučovania

(1) Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže začať o 6.00 hodine. Vyučovanie sa končí najneskôr do 20.00 hodiny; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže skončiť najneskôr do 22.00 hodiny.

(2) Dvadsaťminútová prestávka je spravidla po tretej vyučovacej hodine. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 30 minút. Riaditeľ strednej školy môže výnimočne zaviesť najviac dve päťminútové prestávky pri zachovaní jednej desaťminútovej prestávky.

(3) Po dvoch vyučovacích hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je najmenej desaťminútová prestávka, po troch vyučovacích hodinách pätnásťminútová až tridsaťminútová prestávka. Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb podľa § 43 ods. 8 zákona, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

(4) Vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, okrem športovej prípravy a umeleckej prípravy; bez poludňajšej prestávky môže vyučovanie trvať najviac sedem vyučovacích hodín. V diaľkovej forme štúdia vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem konzultačných hodín.

(5) Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka prvého ročníka a žiaka druhého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka tretieho ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín.

(6) Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb podľa § 43 ods. 8 zákona a vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok.

(7) Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac osem hodín. Vyučovanie plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín.

§ 5

Oslobodzovanie žiakov z vyučovania

(1) Riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.

(2) Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy.

(3) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti.

§ 6

Hodnotenie a klasifikácia

(1) Predmetom hodnotenia a klasifikácie je úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a schopností žiaka podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Na hodnotenie a klasifikáciu preukázaného výkonu žiaka v príslušnom vyučovacom predmete nesmie mať vplyv správanie sa žiaka.

(2) Riaditeľ strednej školy oznámi najneskôr v deň začiatku školského roka, ktoré predmety sa v súlade so školským vzdelávacím programom klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú.

(3) Triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebežne informuje o prospechu a správaní sa žiaka zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona.

(4) Ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie sa žiaka, riaditeľ písomne informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.

§ 7

Súčasti výchovy a vzdelávania

(1) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách je exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách môže byť aj školský výlet. O organizácii týchto súčastí výchovy a vzdelávania stredná škola informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.

(2) Riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu poučí účastníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o poučení podpíšu všetci poučení účastníci a osoba, ktorá poučenie vykonala.

(3) Pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.

(4) Kurz na ochranu života a zdravia organizuje stredná škola v treťom ročníku štúdia; ak ide o učebné odbory, v ktorých dĺžka štúdia je dva roky, v druhom ročníku štúdia. Tento kurz trvá tri dni po šesť hodín.

(5) Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec; organizácia lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu sa zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom.1) Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.

(6) Zdravotnú starostlivosť lyžiarskeho kurzu alebo snoubordingového kurzu zabezpečuje vedúci kurzu spolu so zdravotníckym pracovníkom odborne spôsobilým na výkon zdravotníckeho povolania.1)

(7) Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.

(8) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

§ 8

Organizácia nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania

(1) Zoznam študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola organizuje nadstavbové štúdium, je uvedený v prílohe č. 5. Štúdium je najmenej dvojročné.

(2) Pomaturitné štúdium

a) zdokonaľovacie alebo inovačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 5, ktoré trvá najmenej šesť mesiacov,

b) kvalifikačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 5, ktoré trvá najmenej dva roky,

c) špecializačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 6, ktoré trvá najmenej dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje inak,2)

d) vyššie odborné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 6, ktoré trvá tri roky.

§ 9

Externá forma štúdia na gymnáziách a stredných odborných školách

(1) Na gymnáziách a stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia pre

a) uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním v dĺžke štúdia, ktorá je rovnaká ako dĺžka dennej formy štúdia príslušného študijného odboru alebo učebného odboru,

b) uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v dĺžke štúdia, ktorú určí riaditeľ strednej školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného odboru alebo učebného odboru.

(2) Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom odbore alebo študijnom odbore, a uchádzači o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety. Štúdium trvá najmenej jeden rok.

(3) Kombinované štúdium na stredných odborných školách a gymnáziách sa vykonáva spojením dennej formy štúdia a externej formy štúdia. Denná forma štúdia trvá v jednom školskom roku jeden mesiac až päť mesiacov.

(4) Žiak v externej forme štúdia sa zo správania neklasifikuje.

§ 10

Organizácia štúdia na konzervatóriu

(1) Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe.

(2) Tanečné konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.

(3) Na konzervatóriu sa vzdelávanie poskytuje dennou formou štúdia. Na hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno vzdelávanie mimoriadne poskytovať žiakovi, ktorý je žiakom základnej školy a ktorý má umelecké nadanie, na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia a na základe komisionálnej skúšky; iným osobám bez ohľadu na vek a ukončený stupeň vzdelania. Žiak alebo absolvent hudobného a dramatického konzervatória si môže rozšíriť kvalifikáciu vzdelávaním sa v ďalšom hlavnom odbore štúdia. V jednom ročníku možno študovať len v jednom hlavnom odbore štúdia.

(4) Vzdelávanie na konzervatóriu sa organizuje celodennou formou päť dní v týždni.

(5) Hlavný odbor štúdia alebo hlavné odbory štúdia sa vyučujú individuálne alebo skupinovo. Jednotlivé odborné, umelecké, umelecko-pedagogické a všeobecnovzdelávacie predmety sa vyučujú individuálne, skupinovo alebo kolektívne. Počet žiakov v skupinách určujú školské vzdelávacie programy.

(6) Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty.

(7) Súčasťou umeleckého vzdelávania na hudobnom a dramatickom konzervatóriu je aj každodenná umelecká príprava, počas ktorej žiaci samostatne pripravujú umelecký výkon na základe zadaných úloh a pokynov pedagóga. Na tanečnom konzervatóriu sa umelecká príprava vykonáva za prítomnosti pedagóga.

(8) Mimoriadne úspešným žiakom hudobného a dramatického konzervatória môže riaditeľ školy povoliť spojenie dvoch po sebe nasledujúcich ročníkov jedenkrát v priebehu šesťročného štúdia.

§ 11

Komisionálne skúšky na konzervatóriu

(1) Podkladom na hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavnom odbore štúdia alebo hlavných odboroch štúdia a v ostatných praktických odborných predmetoch sú komisionálne skúšky a všetky umelecké produkcie, ktoré sa konajú pred skúšobnými komisiami vymenovanými riaditeľom školy. Komisionálne skúšky sa konajú na konci každého polroka a na konci školského roka v rozsahu určenom učebnými osnovami.

(2) Rozdielová skúška na konzervatóriu slúži na overenie stupňa rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti. Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti pri návrate na štúdium, po prerušení štúdia, pri prestupe z inej školy alebo pri zmene študijného odboru. Na tanečnom konzervatóriu sa skúška z odbornej teoretickej pripravenosti nevykonáva.

(3) Riaditeľ školy nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia.

(4) Ak sa na základe priebežného hodnotenia žiaka v priebehu štúdia na tanečnom konzervatóriu preukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky ustanovené učebnými osnovami, možno ho v prvom ročníku až štvrtom ročníku tanečného konzervatória na základe návrhu učiteľa preradiť na druhý stupeň základnej školy.

(5) Žiaka prvého ročníka až štvrtého ročníka tanečného konzervatória možno preradiť na druhý stupeň základnej školy aj na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia alebo na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.

§ 12

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú uvedené v prílohe č. 9.


§ 13

Prechodné ustanovenie

Žiak prijatý na vzdelávanie na strednej škole v študijnom odbore alebo v učebnom odbore ustanovenom podľa doterajších predpisov môže požiadať o zmenu študijného odboru alebo učebného odboru ustanoveného touto vyhláškou.

§ 14

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ján Mikolaj v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

TYPY STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL A KONZERVATÓRIÍ

A. Typy stredných odborných škôl sú:

a) stredná odborná škola,

b) stredná odborná škola automobilová,

c) stredná odborná škola dopravná,

d) stredná odborná škola drevárska,

e) stredná odborná škola ekonomická,

f) stredná odborná škola elektrotechnická,

g) stredná odborná škola geodetická,

h) stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,

i) stredná odborná škola hutnícka,

j) stredná odborná škola chemická,

k) stredná odborná škola chovu koní a jazdectva,

l) stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií,

m) stredná odborná škola lesnícka,

n) stredná odborná škola letecko-technická,

o) stredná odborná škola obchodu a služieb,

p) stredná odborná škola odevná,

q) stredná odborná škola podnikania,

r) stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,

s) stredná odborná škola polygrafická,

t) stredná odborná škola polytechnická,

u) stredná odborná škola potravinárska,

v) stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií,

w) stredná odborná škola rozvoja vidieka,

x) stredná odborná škola rybárska,

y) stredná odborná škola sklárska,

z) stredná odborná škola sociálnoprávna,

aa) stredná odborná škola stavebná,

ab) stredná odborná škola strojnícka,

ac) stredná odborná škola technická,

ad) stredná odborná škola textilná,

ae) stredná odborná škola umeleckopriemyselná,

af) stredná odborná škola umeleckoremeselná,

ag) stredná odborná škola veterinárna,

ah) stredná odborná škola vinársko-ovocinárska,

ai) stredná odborná škola záhradnícka,

aj) stredná odborná škola železničná,

ak) stredná pedagogická škola,

al) stredná priemyselná škola,

am) stredná priemyselná škola dopravná,

an) stredná priemyselná škola drevárska,

ao) stredná priemyselná škola elektrotechnická,

ap) stredná priemyselná škola hutnícka,

aq) stredná priemyselná škola chemická a potravinárska,

ar) stredná priemyselná škola stavebná a geodetická,

as) stredná priemyselná škola stavebná,

at) stredná priemyselná škola strojnícka,

au) stredná umelecká škola,

av) stredná umelecká škola animovanej tvorby,

aw) stredná umelecká škola dizajnu,

ax) stredná umelecká škola filmová,

ay) stredná umelecká škola scénického výtvarníctva,

az) stredná zdravotnícka škola,

ba) škola úžitkového výtvarníctva,

bb) dopravná akadémia,

bc) hotelová akadémia,

bd) obchodná akadémia,

be) pedagogická a kultúrna akadémia,

bf) pedagogická a sociálna akadémia,

bg) policajná stredná odborná škola,

bh) stredná odborná škola požiarnej ochrany,

bi) stredná odborná škola informačných technológií,

bj) technická akadémia.

B. Typy konzervatórií sú:

a) hudobné a dramatické konzervatórium

b) tanečné konzervatórium

Príloha č. 2 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA GYMNÁZIÁCH

KódŠTUDIJNÝ ODBORStupeň najvyššieho
dosiahnutého
vzdelania podľa
ISCED-971)
Nadväznosť podľa
doterajších
právnych predpisov
Študijný odbor – zameranie
7902 5gymnázium3A7902 5
7902 5 01
7902 5 02
7902 5 05
7902 5 10
7902 5 16
7902 5 38
7902 5 70
7902 5 71
7902 5 73
7902 5 76
7902 5 78
7902 5 81
7902 5 74gymnázium – bilingválne štúdium3A7902 5 74
7902 5 77gymnázium – šport3A 

Vysvetlivky:

1) Medzinárodná norma klasifikácie vzdelania (International Standard Classification of Education, Paris, UNESCO 1997).

Príloha č. 3 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVStupeň
najvyššieho
dosiahnutého
vzdelania podľa
ISCED-97
Nadväznosť
podľa
doterajších
právnych
predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
Učebný odbor1. ročník2. ročník
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II    
2477 0obrábanie kovov2C2477 01212
2478 0strojárska výroba2C2478 01212
      
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV    
2752 0výroba úžitkového skla2C2752 077
      
29POTRAVINÁRSTVO    
2982 0potravinárska výroba2C2982 01212
      
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO    
3161 0praktická žena2C 1212
3178 0výroba konfekcie2C3178 01512
3179 0textilná výroba2C3179 01212
      
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI    
3282 0výroba obuvi2C3282 01212
3283 0výroba koženej galantérie2C3283 01212
3284 0kožušnícka výroba2C3284 01212
      
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV    
3383 0spracúvanie dreva2C3383 01212
      
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA    
3686 0stavebná výroba2C3686 01212
      
45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II    
4572 0poľnohospodárska výroba2C4572 01212
4579 0lesná výroba2C4579 01512
      
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II    
6449 0technické služby v autoservise2C6449 01010

Príloha č. 4 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVStupeň
najvyššieho
dosiahnutého
vzdelania
podľa
ISCED-97
Nadväznosť
podľa
doterajších
právnych
predpisov
Kód
študijného
odboru
pre
absolventov
učebných
odborov
Najvyšší počet
žiakov na jedného
majstra odbornej
výchovy
Poz-
námka
Učebný odbor
Učebný odbor – zameranie1. ročník2. až 3.
ročník
21BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA      
2176 2mechanik banských prevádzok3C2176 22153 495 
2414 4 01
2417 4
        
22HUTNÍCTVO      
2275 2hutník      
2275 2 01hutník – výroba koksu3C 2414 4 03128 
2275 2 02hutník – výroba železných kovov3C 2414 4 03128 
2275 2 03hutník – výroba neželezných kovov3C 2414 4 03128 
2275 2 04hutník – tvárnenie kovov3C 2414 4 03128 
        
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II      
2401 2zlievač3C2401 22414 4 031212 
2414 4 04
2423 2nástrojár3C2423 22414 4 011212 
2414 4 02
2414 4 04
2414 4 06
2431 2operátor v kovoobrábaní a službách3C2431 22414 4 021212 
2414 4 04
2432 2puškár3C2432 22414 4 011212 
2414 4 02
2414 4 04
2433 2obrábač kovov3C2433 22414 4 011212 
2414 4 02
2414 4 04
2414 4 06
2435 2klampiar      
2435 2 01klampiar – strojárska výroba3C2435 2 012414 4 011212 
2414 4 03
2414 4 04
2435 2 02klampiar – stavebná výroba3C2435 2 022414 4 0112121)
2414 4 03
3659 4
2436 2modelár3C2436 22414 4 021212 
2414 4 03
2414 4 04
2414 4 06
3347 4
2439 2lakovník3C2439 22414 4 011212 
6403 4
2463 2hodinár3C2463 22414 4 01127 
2414 4 04
2675 4 03
2464 2strojný mechanik3C2464 22414 4 011212 
2414 4 04
2417 4
2466 2mechanik opravár      
2466 2 01mechanik opravár – plynárenské zariadenia3C2466 2 012414 4 011212 
2414 4 04
2415 4
2417 4
2466 2 02mechanik opravár – stroje a zariadenia3C2466 2 022414 4 011212 
2414 4 04
2417 4
3454 4
2466 2 04mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia3C2466 2 042414 4 011010 
2414 4 04
2417 4
4526 4
2466 2 10mechanik opravár – koľajové vozidlá3C2466 2 102414 4 011212 
2414 4 04
2417 4
2466 2 14mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve3C2466 2 142414 4 011012 
2414 4 04
2417 4
4526 4
2466 2 15mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera3C2465 2 152417 41212 
2890 4
2466 2 21mechanik opravár - hasičská technika3C2466 2 032414 4 011210 
2414 4 04
2417 4
2468 2nastavovač textilných strojov      
2468 2 03nastavovač textilných strojov – pletiarne3C2468 2 033139 4 011212 
2485 2rytec kovov      
2485 2 02rytec kovov – nástroje a znaky3C2485 2 022414 4 01127 
2414 4 02
2414 4 04
2487 2autoopravár      
2487 2 01autoopravár – mechanik3C2487 2 012414 4 011210 
2414 4 04
2417 4
2675 4 03
3757 4 01
2487 2 02autoopravár – elektrikár3C2487 2 022675 4 031210 
3757 4 01
2487 2 03autoopravár – karosár3C2487 2 032414 4 011210 
2414 4 03
2414 4 04
2487 2 04autoopravár – lakovník3C2487 2 042414 4 011210 
2414 4 04
2488 2mechanik špecialista automobilovej výroby3C2488 22414 4 011212 
2414 4 04
2417 4
        
26ELEKTROTECHNIKA      
2683 2elektromechanik      
2683 2 11elektromechanik – silnoprúdová technika3C2680 2 112675 4 011210 
2675 4 02
2675 4 03
2683 2 12elektromechanik – automatizačná technika3C2683 2 122675 4 031210 
2683 2 13elektromechanik – telekomunikačná technika3C2683 2 132675 4 031210 
2683 2 14elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika3C2683 2 142675 4 031210 
2676 4
2683 2 15elektromechanik – úžitková technika3C2683 2 152675 4 011210 
2675 4 02
2675 4 03
        
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV      
2738 2operátor sklárskej výroby      
2738 2 01operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla3C2738 2 012737 41010 
2738 2 02operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov3C2738 2 022737 41010 
2738 2 03operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla3C2738 2 032737 41010 
2738 2 04operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky3C2738 2 042737 41010 
2738 2 05operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov3C2738 2 052737 41010 
2738 2 06operátor sklárskej výroby – brúsenie skla3C2738 2 062737 41010 
2738 2 07operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb3C2738 2 072737 41010 
        
28TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA      
2866 2gumár plastikár      
2866 2 01gumár plastikár – spracúvanie kaučuku3C2866 2 012890 412122)
2866 2 02gumár plastikár – spracúvanie plastov3C2866 2 022890 41212 
2873 2textilný chemik      
2873 2 02textilný chemik – farbenie textílií3C2873 2 023139 4 031212 
2877 2chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby3C2877 22890 41212 
2878 2biochemik      
2878 2 01biochemik – mliekarská výroba3C2878 2 012982 4 041210 
2878 2 02biochemik – výroba piva a sladu3C2878 2 022982 4 081210 
2878 2 03biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína3C2878 2 032982 4 091210 
2889 2chemik      
2889 2 01chemik – chemickotechnologické procesy3C2889 2 012890 41212 
2889 2 02chemik – farmaceutická výroba3C2889 2 022890 41212 
2889 2 03chemik – výroba a spracúvanie papiera3C2889 2 032890 41212 
2889 2 04chemik – spracúvanie kaučuku a plastov3C2889 2 042890 41212 
2889 2 05chemik – ochrana a tvorba životného prostredia3C2889 2 052890 41210 
        
29POTRAVINÁRSTVO      
2954 2mäsiar3C2954 22982 4 011010 
2955 2mäsiar, lahôdkar3C2955 22982 4 011010 
2962 2pekár3C2962 22982 4 051010 
2963 2mlynár a cestovinár3C2963 22982 4 061010 
2964 2cukrár3C2964 22982 4 021010 
2982 4 07
6421 4
2965 2cukrovinkár pečivár      
2965 2 01cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek3C2965 2 012982 4 021510 
2965 2 02cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva3C2965 2 022982 4 021510 
2978 2cukrár pekár3C2978 22982 4 021010 
        
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO      
3143 2pradiar      
3143 2 01pradiar – spracúvanie textilných vlákien3C3143 2 013139 4 021212 
3143 2 02pradiar – výroba netkaných textílií3C3143 2 023139 4 021212 
3146 2tkáč      
3146 2 01tkáč – plošné textílie3C3146 2 013139 4 021212 
6403 4
3148 2gubár3C3148 23139 4 021212 
6403 4
3151 2pletiar3C3151 23139 4 021212 
6403 4
3152 2krajčír      
3152 2 01krajčír – pánske odevy3C3152 2 013125 41212 
6403 4
3152 2 02krajčír – dámske odevy3C3152 2 023125 41212 
6403 4
3152 2 03krajčír – univerzálne šitie odevov3C3152 2 033125 41212 
6403 4
3178 2výroba konfekcie3C3178 2nie je určený 15123)
3185 2krajčírka      
3185 2 01krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň3C3185 2 013125 41212 
3185 2 03krajčírka – textilné hračky3C3185 2 033125 41215 
        
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI      
3250 2remenár sedlár3C3250 23248 41212 
6403 4
3251 2kožušník      
3251 2 02kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov3C3251 2 023125 41210 
6403 4
3272 2zvrškár3C3272 23248 41210 
3274 2obuvník      
3274 2 07obuvník – výroba zvrškov a spodkov3C3274 2 073248 41210 
6403 4
3274 2 08obuvník – výroba spodkov3C3274 2 083248 41210 
6403 4
        
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV      
3355 2stolár3C3355 23347 41212 
3659 4
6403 4
3356 2spracovateľ prírodných pletív3C3356 23347 41210 
6403 4
3370 2čalúnnik3C3370 23347 41212 
6403 4
        
34POLYGRAFIA A MÉDIÁ      
3473 2polygraf      
3473 2 01polygraf – sadzba3C3473 2 013454 477 
3473 2 02polygraf – reprodukčná grafika3C3473 2 023454 477 
3473 2 03polygraf – polygrafická montáž3C3473 2 033454 477 
3473 2 04polygraf – tlač na polygrafických strojoch3C3473 2 043454 477 
3473 2 05polygraf – dokončovacie spracúvanie3C3473 2 053454 477 
        
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA      
3661 2murár3C3661 23659 41212 
6403 4
3663 2tesár3C3663 23659 412121)
6403 4
3664 2železobetonár3C3664 23659 41212 
6403 4
3665 2štukatér3C3665 23659 4127 
6403 4
3668 2montér suchých stavieb3C3668 23659 41212 
6403 4
3672 2kamenár3C3672 23659 41210 
6403 4
3673 2kachliar3C3673 23659 41212 
6403 4
3675 2maliar3C3675 23659 41210 
6403 4
3676 2izolatér3C3676 23659 4127 
6403 4
3678 2inštalatér3C3678 22414 4 01127 
3659 4
6403 4
3679 2sklenár3C3679 23659 41210 
6403 4
3680 2podlahár3C3680 23659 4127 
6403 4
3684 2strechár3C3684 23659 41271)
6403 4
3688 2kominár3C3688 23659 412101)
6403 4
        
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE      
3762 2železničiar      
3762 2 01železničiar – dopravná cesta3C3762 2 013757 4 061212 
3762 2 02železničiar – obchodná činnosť3C3762 2 023757 4 051212 
3763 2manipulant poštovej prevádzky a prepravy3C3763 23756 41210 
3766 2lodník3C3766 23757 4 081212 
        
45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II      
4524 2agromechanizátor, opravár3C4576 24512 4, 4526 41010 
4529 2pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby3C4529 24511 41210 
4512 4
4561 2poľnohospodár      
4561 2 01poľnohospodár – mechanizácia3C4561 2 014526 41010 
4561 2 02poľnohospodár – farmárstvo3C4561 2 021212 
4512 4
4561 2 03poľnohospodár – služby3C4561 2 03nie je určený1212 
4562 2lesokrajinár3C4562 24521 41210 
4567 2poľnohospodárka pre služby na vidieku3C4567 2nie je určený1210 
4569 2viazač – aranžér kvetín3C4569 24511 41212 
4571 2záhradník3C4571 24511 41212 
4572 2poľnohospodárska výroba3C4572 2nie je určený12123)
4574 2opravár poľnohospodárskych strojov3C4574 24526 41212 
4575 2mechanizátor lesnej výroby3C4575 24521 41010 
4578 2rybár3C4578 24508 4127 
4508 4
4580 2chovateľ      
4580 2 02chovateľ – chov koní a jazdectvo3C4580 2 024512 4127 
4580 2 03chovateľ – chov oviec3C4580 2 034512 41210 
        
53ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH      
5371 3sanitár3C5371 3nie je určený    
        
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II      
6424 2manikér-pedikér3C6424 26423 4128 
6403 4
6428 2komerčný pracovník3C 6411 4 011210 
6411 4 02
6403 4
6444 2čašník, servírka3C6444 26421 4128 
6403 4
6445 2kuchár3C6445 26421 4128 
6403 4
6451 2aranžér3C6451 26411 4 021210 
6403 4
6452 2fotograf3C6452 26403 41512 
6411 4 02
6453 2knihár3C6453 23454 4127 
6403 4
6456 2kaderník3C6456 26426 41510 
6403 4
6460 2predavač3C6460 26403 41210 
6411 4 01
6443 4
6475 2technicko-administratívny pracovník3C6475 26476 41212 
6403 4
6489 2hostinský, hostinská3C6489 26421 4128 
6403 4
        
85UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II      
8541 2umelecký kováč a zámočník3C8541 28501 488 
6403 4
8545 2zlatník a klenotník3C8545 26403 41210 
8501 4
8551 2umelecký štukatér3C8551 26403 41210 
8501 4
8555 2umelecký rezbár3C8555 26403 488 
8501 4
8557 2umelecký stolár3C8557 26403 488 
8501 4
8559 2umelecký čalúnnik a dekoratér3C8559 26403 488 
8501 4
8564 2umelecký smaltér3C8564 26403 41210 
8501 4
8571 2umelecká vyšívačka3C8571 26403 488 
8501 4
8572 2umelecká čipkárka3C8572 26403 488 
8501 4
8573 2umelecký keramik3C8573 26403 41210 
8501 4
8576 2umelecký parochniar a maskér3C8576 26403 41210 
8501 4
8582 2umelecký krajčír3C8582 26403 488 
8501 4

Vysvetlivky:

1) V treťom ročníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

2) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac šesť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

3) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá dva roky.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVStupeň
najvyššieho
dosiahnutého
vzdelania
podľa
ISCED-97
Nadväznosť
podľa
doterajších
právnych
predpisov
Najvyšší počet
žiakov na jedného
majstra odbornej
výchovy
Poz-
námka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie1.
ročník
2. až 5.
ročník
11FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY     
1140 6astronómia4A1140 6  1)
       
21BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA     
2147 6kamenárstvo     
2147 6 02kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba3A2147 6 02  2)
2153 4baníctvo3A2153 4  3)
2157 6geológia, geotechnika a environmentalistika3A2157 6  2)
2141 6 01
2141 6 02
2141 6 03
2141 6 05
2141 6 06
       
22HUTNÍCTVO     
2234 6zlievačstvo3A2234 6  2)
2235 6hutníctvo3A2235 6  2)
2241 6polytechnika3A2241 6  2)
2262 4hutník operátor3A2262 412122), 4)
       
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I     
2381 6strojárstvo3A2381 6  2)
2387 6mechatronika3A2387 6  2)
       
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II     
2447 4mechanik hasičskej techniky3A2418 412122), 4)
2411 4mechanik nastavovač3A2411 412122), 4)
2412 4mechanik číslicovo riadených strojov3A2412 41282), 4)
2413 4mechanik strojov a zariadení3A2413 412122), 4)
2414 4strojárstvo     
2414 4 01strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení3A2414 4 01  3)
2414 4 02strojárstvo – obrábanie materiálov3A2414 4 02  3)
2414 4 03strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov3A2414 4 03  3)
       
2414 4 04strojárstvo – podnikanie a služby3A2414 4 04  3)
2414 4 06strojárstvo – dizajn3A2414 4 06  3)
2415 4plynárenstvo3A2415 4  3)
2417 4prevádzka strojov a zariadení3A2417 4  3)
2419 4operátor ekologických zariadení3A2419 412122), 4)
2426 4programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení3A2426 412122), 4)
       
26ELEKTROTECHNIKA     
2675 4elektrotechnika     
2675 4 01elektrotechnika – energetika3A2675 4 01  3)
2675 4 02elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení3A2675 4 02  3)
2675 4 03elektrotechnika – elektronické zariadenia3A2675 4 03  3)
2675 6elektrotechnika3A2675 6  2)
2676 4zariadenia oznamovacej techniky3A2676 4  3)
2679 4mechanik – mechatronik3A2679 412102), 4)
2682 4mechanik počítačových sietí3A2682 412102), 4)
2697 4mechanik elektrotechnik3A2697 412102), 4)
       
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV     
2720 6chémia silikátov     
2720 6 02chémia silikátov – chémia keramiky3A2720 6 02  2)
2720 6 04chémia silikátov – chémia skla3A2720 6 04  2)
2737 4sklársky a keramický priemysel3A2737 4  3)
       
28TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA     
2840 6biotechnológia a farmakológia3A2840 6  2)
2841 6technológia ochrany a tvorby životného prostredia3A2841 6  2)
2848 6chemická informatika3A2848 6  2)
2849 6kontrolné analytické metódy3A2849 6  2)
2859 4operátor gumárskej a plastikárskej výroby3A2859 415122), 4)
2860 4chemik operátor     
2860 4 01chemik operátor – priemyselná chémia3A2860 4 0112122), 4)
2860 4 02chemik operátor – výroba celulózy a papiera3A2860 4 0212122), 4)
2860 4 03chemik operátor – farmaceutická výroba3A2860 4 0312122), 4)
2860 4 04chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia3A2860 4 0412122), 4)
2880 4chémia a životné prostredie3A2880 412122), 4)
2885 6chemická výroba3A2885 6  2)
2888 4operátor farmaceutickej výroby3A2888 412122), 4)
2890 4chemický a farmaceutický priemysel3A2890 4  3)
       
29POTRAVINÁRSTVO     
2940 6potravinárstvo     
2940 6 01potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek3A2940 6 01  2)
2940 6 03potravinárstvo – spracúvanie múky3A2940 6 03  2)
2940 6 04potravinárstvo – kvasná technológia3A2940 6 04  2)
2940 6 05potravinárstvo – spracúvanie mlieka3A2940 6 05  2)
2940 6 06potravinárstvo – spracúvanie mäsa3A2940 6 06  2)
2940 6 07potravinárstvo – konzervárstvo3A2940 6 07  2)
2940 6 08potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve3A2940 6 08  2)
2940 6 09potravinárstvo – potravinár-kvalitár3A2940 6 09  2)
2940 6 10potravinárstvo – syrárstvo a fermentované výrobky3A2940 6 10  2)
2949 6výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín3A2949 6  2)
2951 6výživa a šport3A2)
2952 4výroba potravín3A   3)
2960 4operátor potravinárskej výroby3A2960 412122), 4)
2982 4potravinárska výroba     
2982 4 01potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba3A2982 4 01  3)
2982 4 02potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba3A2982 4 02  3)
2982 4 04potravinárska výroba – mliekarenská výroba3A2982 4 04  3)
2982 4 05potravinárska výroba – konzervárenská výroba3A2982 4 05  3)
2982 4 06potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba3A2982 4 06  3)
2982 4 07potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka – špeciálne techniky3A2982 4 07  3)
2982 4 08potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd3A2982 4 08  3)
2982 4 09potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov3A2982 4 09  3)
       
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO     
3125 4odevníctvo3A3125 4  3)
3125 6odevníctvo     
3125 6 01odevníctvo – technológia odevov3A3125 6 01  2)
3126 6textilná technológia     
3126 6 01textilná technológia – pradiarstvo3A3126 6 01  2)
3126 6 02textilná technológia – tkáčstvo3A3126 6 02  2)
3126 6 03textilná technológia – pletiarstvo3A3126 6 03  2)
3137 4operátor odevnej výroby     
3137 4 01operátor odevnej výroby – odevná výroba3A3137 4 0112122), 4)
3137 4 02operátor odevnej výroby – odevné stroje a zariadenia3A3137 4 0212122), 4)
3138 4operátor textilnej výroby     
3138 4 03operátor textilnej výroby – pletiarne3A3138 4 0312122), 4)
3138 4 04operátor textilnej výroby – zošľachťovanie textílií3A3138 4 0412122), 4)
3139 4textilný priemysel     
3139 4 01textilný priemysel – prevádzka textilných strojov3A3139 4 01  3)
3139 4 02textilný priemysel – textilná technológia3A3139 4 02  3)
3139 4 03textilný priemysel – zošľachťovanie textílií3A3139 4 03  3)
3155 6grafické systémy v odevníctve3A3155 6  2)
       
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI     
3231 6výroba obuvi a galantérneho tovaru3A3231 6  2)
3243 4operátor kožiarskej výroby3A3243 412102), 4)
3244 4operátor kožušníckej výroby3A3244 412102), 4)
3247 4technik obuvníckej výroby3A 12102), 4)
3248 4kožiarstvo3A3248 412103)
       
       
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV     
3336 6drevárstvo a nábytkárstvo     
3336 6 01drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo3A3336 6 01  2)
3336 6 02drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo3A3336 6 02  2)
3336 6 04drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve3A3336 6 04  2)
3337 6výroba hudobných nástrojov     
3337 6 01výroba hudobných nástrojov – technológie výroby hudobných nástrojov3A3337 6 01  2)
3341 4operátor drevárskej a nábytkárskej výroby3A3341 412122), 4)
3347 4drevárska a nábytkárska výroba3A3347 4  3)
3383 6spracúvanie dreva3A3383 6  2)
       
34POLYGRAFIA A MÉDIÁ     
3431 6polygrafia     
3431 6 01polygrafia – polygrafická technológia3A3431 6 01  2)
3431 6 02polygrafia – grafika tlačovín3A3431 6 02  2)
3432 6obalová technika3A3432 6  2)
3434 4operátor obalových materiálov3A3434 4772), 4)
3446 4grafik tlačových médií3A3446 412122), 4)
3447 4grafik digitálnych médií3A3447 412122), 4)
3453 4tlačiar na polygrafických strojoch3A3453 4772), 4)
3454 4polygrafický priemysel3A3454 4  3)
3471 4reprodukčný grafik3A3471 4772), 4)
       
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA     
3650 6staviteľstvo3A3650 6  2)
3650 6 01staviteľstvo – pozemné staviteľstvo3A   2)
3650 6 02staviteľstvo – dopravné staviteľstvo3A   2)
3650 6 03staviteľstvo – železničné staviteľstvo3A   2)
3650 6 04staviteľstvo – vodohospodárske stavby3A   2)
3650 6 05staviteľstvo – požiarna ochrana3A   2)
3650 6 06staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov3A   2)
3650 6 07staviteľstvo – technické zariadenie budov3A   2)
3650 6 08staviteľstvo – ekologické staviteľstvo3A   2)
3650 6 09staviteľstvo – hydroekologické stavby3A   2)
3650 6 10staviteľstvo – stavebný manažment3A   2)
3656 4operátor stavebnej výroby3A3656 412122), 4)
3658 4mechanik stavebnoinštalačných zariadení3A3658 41272), 4)
3659 4stavebníctvo3A3659 4  3)
3660 4vodné hospodárstvo3A3660 4  3)
3692 6geodézia, kartografia a kataster3A3692 6  2)
       
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE     
3739 6elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách3A3739 6  2)
3756 4poštová prevádzka3A3756 4  3)
3757 4dopravná prevádzka     
3757 4 01dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava3A3757 4 01  3)
3757 4 05dopravná prevádzka – obchodná činnosť železníc3A3757 4 05  3)
3757 4 06dopravná prevádzka – železničná dopravná cesta3A3757 4 06  3)
3757 4 08dopravná prevádzka – vodná doprava3A3757 4 08  3)
3758 4operátor prevádzky a ekonomiky dopravy3A3758 412122), 4)
3759 4komerčný pracovník v doprave3A3759 412122), 4)
3760 6prevádzka a ekonomika dopravy3A3760 6  2)
3765 6technika a prevádzka dopravy3A3765 6  2)
3776 4mechanik lietadiel     
3776 4 01mechanik lietadiel – mechanika3A3776 4 0112122), 4)
3776 4 02mechanik lietadiel – avionika3A3776 4 0212122), 4)
3778 4technik informačných a telekomunikačných technológií3A3778 412122), 4)
3792 4poštový manipulant3A3792 412122), 4)
       
39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY     
3916 6životné prostredie3A3916 6  2)
3917 6technické a informatické služby     
3917 6 01technické a informatické služby – v hutníctve3A3917 6 01  2)
3917 6 02technické a informatické služby – v strojárstve3A3917 6 02  2)
3917 6 03technické a informatické služby – v elektrotechnike3A3917 6 03  2)
3917 6 04technické a informatické služby – v chémii3A3917 6 04  2)
3917 6 05technické a informatické služby – v textile a odevníctve3A3917 6 05  2)
3917 6 06technické a informatické služby – v stavebníctve3A3917 6 06  2)
3917 6 07technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc3A3917 6 07  2)
3917 6 08technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve3A3917 6 08  2)
3917 6 09technické a informatické služby – zasielateľstvo3A3917 6 09  2)
3917 6 10technické a informatické služby – odevníctvo3A3917 6 10  2)
3917 6 11technické a informatické služby – obuvníctvo3A3917 6 11  2)
3917 6 12technické a informatické služby – spracúvanie dreva3A3917 6 12  2)
3917 6 13technické a informatické služby – geológia a baníctvo3A3917 6 13  2)
3917 6 14technické a informatické služby – zdravotnícke služby3A3917 6 14  2)
3918 6technické lýceum3A3918 6  2)
3965 6bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci3A3965 6  2)
       
42POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I     
4210 6agropodnikanie     
4210 6 02agropodnikanie – poľnohospodárske služby3A4210 6 02  2)
4210 6 04agropodnikanie – farmárstvo3A4210 6 04  2)
4210 6 07agropodnikanie – hydinárstvo3A4210 6 07  2)
4210 6 08agropodnikanie – poľnohospodársky manažment3A4210 6 08  2)
4210 6 09agropodnikanie – záhradnícka výroba3A4210 6 09  2)
4210 6 10agropodnikanie – krajinnoekologické meliorácie3A4210 6 10  2)
4210 6 11agropodnikanie – agroturistika3A4210 6 11  2)
4210 6 12agropodnikanie – produkcia potravín3A4210 6 12  2)
4210 6 13agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo3A4210 6 13  2)
4210 6 14agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat3A4210 6 14  2)
4210 6 15agropodnikanie – plemenárstvo3A4210 6 15  2)
4210 6 16agropodnikanie – pestovateľstvo3A4210 6 16  2)
4210 6 17agropodnikanie – chov koní a jazdectvo3A4210 6 17  2)
4210 6 18agropodnikanie – kynológia3A   2)
4211 6záhradníctvo     
4211 6 01záhradníctvo – ovocinárstvo a zeleninárstvo3A4211 6 01  2)
4211 6 02záhradníctvo – kvetinárstvo a sadovníctvo3A4211 6 02  2)
4211 6 09záhradníctvo – škôlkarstvo3A4211 6 09  2)
4211 6 16záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba3A4211 6 16  2)
4211 6 17záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo3A4211 6 17  2)
4211 6 18záhradníctvo – agroturistika3A4211 6 18  2)
4211 6 19záhradníctvo – záhradnícky manažment3A4211 6 19  2)
4211 6 26záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba3A4211 6 26  2)
4211 6 27záhradníctvo – krajinná ekológia3A4211 6 27  2)
4215 6rybárstvo3A4215 6  2)
4219 6lesníctvo     
4219 6 01lesníctvo – lesnícka prevádzka3A4219 6 01  2)
4219 6 02lesníctvo – krajinná ekológia3A4219 6 02  2)
4227 6vinohradníctvo a ovocinárstvo     
4227 6 01vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka3A4227 6 01  2)
4227 6 02vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie3A4227 6 02  2)
4227 6 03vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika3A4227 6 03  2)
4228 6záhradnícka výroba a služby3A4228 6  2)
4236 6ekonomika pôdohospodárstva3A4236 6  2)
4243 6mechanizácia pôdohospodárstva     
4243 6 01mechanizácia pôdohospodárstva – mechanizácia poľnohospodárskej výroby3A4243 6 01  2)
4243 6 02mechanizácia pôdohospodárstva – opravárenstvo3A4243 6 02  2)
4243 6 03mechanizácia pôdohospodárstva – technické služby na vidieku3A4243 6 03  2)
       
43VETERINÁRSKE VEDY     
4330 6veterinárstvo     
4330 6 01veterinárstvo – veterinárno-asanačné služby3A4330 6 01  2), 5)
4330 6 02veterinárstvo – hygienická a laboratórna služba3A4330 6 02  2), 5)
4330 6 04veterinárstvo – starostlivosť o hospodárske zvieratá3A4330 6 04  2), 5)
4330 6 05veterinárstvo – starostlivosť o cudzokrajné zvieratá3A4330 6 05  2), 5)
4336 6veterinárne zdravotníctvo a hygiena     
4336 6 01veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat3A4336 6 01  2), 5)
4336 6 02veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba3A4336 6 02  2), 5)
4336 6 03veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat3A4336 6 03  2), 5)
4336 6 04veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov3A4336 6 04  2), 5)
4336 6 05veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov3A4336 6 05  2), 5)
       
45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II     
4508 4rybárstvo a životné prostredie3A4508 4  3)
4511 4záhradníctvo3A4511 4  3)
4512 4poľnohospodárstvo3A4512 4  3)
4521 4lesné hospodárstvo3A4521 4  3)
4526 4mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva3A4526 4  3)
4556 4operátor lesnej techniky3A4556 410102), 4)
       
53ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH     
5304 6asistent výživy3A5304 6  2)
5308 6zdravotnícky laborant3A5308 6  2)
5310 6zubný technik4A5310 6  1)
5311 6farmaceutický laborant3A5311 6  2)
5312 6očný optik3A5312 6  2)
5314 6ortopedický technik3A5314 6  2)
5315 6zdravotnícky záchranár4A5315 6  1)
5356 6zdravotnícky asistent3A5356 6  2)
5370 6masér3A5370 6  2)
5376 6masér pre zrakovo hendikepovaných3A5376 6  2)
       
62EKONOMICKÉ VEDY     
6292 6hospodárska informatika4A6292 6  1)
       
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I     
6308 6verejná správa4A6308 6  1)
6314 6cestovný ruch4A6314 6  1)
6317 6obchodná akadémia3A6317 6  2)
6317 6 09obchodná akadémia – malé a stredné podnikanie3A6317 6 09  2)
6317 6 74obchodná akadémia – bilingválne štúdium3A6317 6 74  2)
6323 6hotelová akadémia3A6323 6  2), 4)
6324 6manažment regionálneho cestovného ruchu3A6324 6  2)
6325 6ekonomické lýceum3A2)
6326 6efektívny manažment4A6326 6  1)
6328 6ekonomické a obchodné služby3A   2)
6328 6 01ekonomické a obchodné služby – manažment obchodu3A   2)
6329 6obchodné a informačné služby     
6329 6 01obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy3A6329 6 01  2)
6329 6 02obchodné a informačné služby – riadenie podniku3A6329 6 02  2)
6329 6 03obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy3A6329 6 03  2)
6341 6škola podnikania3A6341 6  2)
6352 6obchod a podnikanie3A6352 6  2)
6354 6služby a súkromné podnikanie     
6354 6 01služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo3A6354 6 01  2)
6354 6 02služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka odievania3A6354 6 02  2)
6354 6 03služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka kozmetiky3A6354 6 03  2)
6354 6 04služby a súkromné podnikanie – marketing3A6354 6 04  2)
6355 6služby v cestovnom ruchu3A6355 6  2)
6357 6ekonomické služby3A6357 6  6)
6358 6sociálne služby3A6358 6  6)
6360 6kozmetika3A6360 6  1)
6362 6kozmetička a vizážistka3A6362 6  2)
       
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II     
6403 4podnikanie v remeslách a službách3A6403 4  3)
6405 4pracovník marketingu3A6405 412122), 4)
6411 4prevádzka obchodu     
6411 4 01prevádzka obchodu – vnútorný obchod3A6411 4 01  3)
6411 4 02prevádzka obchodu – propagácia3A6411 4 02  3)
6421 4spoločné stravovanie3A6421 4  3)
6423 4starostlivosť o ruky a nohy3A3)
6426 4vlasová kozmetika3A6426 4  3)
6441 4kníhkupec3A6441 412122), 4)
6442 4obchodný pracovník3A6442 412102), 4)
6443 4obchodník3A6443 4  3)
6444 4čašník, servírka3A6444 41282), 4)
6445 4kuchár3A6445 41282), 4)
6446 4kozmetik3A6446 415102), 4)
6476 4technicko-ekonomický pracovník3A6476 4  3)
       
68PRÁVNE VEDY     
6851 6sociálno-právna činnosť4A6851 6  1)
       
72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE     
7237 6informačné systémy a služby3A7237 6 01  2)
7237 6 03
7237 6 04
       
76UČITEĽSTVO     
7646 6vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť3A7646 6  2), 7)
7649 6učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo3A7649 6  2), 7)
7661 6sociálno-výchovný pracovník3A7661 6  2), 7)
7662 6animátor voľného času3A7662 6  2), 7)
7663 6
       
82UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I     
8218 6reštaurovanie textílií3A8218 6  2), 5)
8221 6dizajn     
8221 6 05dizajn – priemyselný dizajn3A8221 6 05  2), 5)
8221 6 09dizajn – fotografický dizajn3A8221 6 09  2), 5)
8221 6 11dizajn – grafický a priestorový dizajn3A8221 6 11  2), 5)
8221 6 14dizajn – odevný dizajn3A8221 6 14  2), 5)
8222 6úžitková maľba3A8222 6  2), 5)
8223 6úžitková fotografia3A8223 6  2), 5)
8230 6scénická technika3A8230 6  2), 5)
8231 6tvarovanie priemyselných výrobkov3A8231 6  2), 5)
8233 6výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov     
8233 6 01výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo3A8233 6 01  2), 5)
8233 6 02výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo3A8233 6 02  2), 5)
8233 6 03výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov3A8233 6 03  2), 5)
8233 6 04výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie3A8233 6 04  2), 5)
8234 6výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu3A8234 6  2), 5)
8235 6výtvarné spracúvanie skla     
8235 6 02výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla3A8235 6 02  2), 5)
8235 6 03výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla3A8235 6 03  2), 5)
8235 6 04výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla3A8235 6 04  2), 5)
8235 6 07výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie3A8235 6 07  2), 5)
8235 6 09výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky3A8235 6 09  2), 5)
8235 6 11výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže3A2), 5)
8236 6textilné výtvarníctvo     
8236 6 01textilné výtvarníctvo – tkáčska tvorba3A8236 6 01  2), 5)
8236 6 02textilné výtvarníctvo – pletiarska tvorba3A8236 6 02  2), 5)
8236 6 03textilné výtvarníctvo – tlačiarenská tvorba3A8236 6 03  2), 5)
8238 6ručné výtvarné spracúvanie textílií3A8238 6  2), 5)
8240 6tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov3A8240 6  2), 5)
8244 6modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov3A8244 6  2), 5)
8245 6konzervátorstvo a reštaurátorstvo     
8245 6 01konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb3A8245 6 01  2), 5)
8245 6 02konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov3A8245 6 02  2), 5)
8245 6 05konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba3A8245 6 05  2), 5)
8245 6 07konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky3A2), 5)
8247 6ladenie klavírov3A8247 6  2), 5)
8248 6kameňosochárstvo3A8248 6  2), 5)
8249 6tvarovanie dreva a rezbárstvo3A8249 6  2), 5)
8259 6animovaná tvorba3A8259 6  2), 5)
8260 6propagačné výtvarníctvo3A8260 6  2), 5)
8261 6propagačná grafika3A8261 6  2), 5)
8262 6grafická úprava tlačív3A8262 6  2), 5)
8264 6konzervátorské a reštaurátorské práce     
       
8264 6 01konzervátorské a reštaurátorské práce – papier, staré tlače a knižné väzby3A8264 6 01  2), 5)
8264 6 03konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo3A8264 6 03  2), 5)
8264 6 05konzervátorské a reštaurátorské práce – kameň, omietky, nástenné maľby, keramika, porcelán3A8264 6 05  2), 5)
8267 6štukatérstvo3A8267 6  2), 5)
8269 6tvorba nábytku a interiéru3A8269 6  2), 5)
8270 6scénická kostýmová tvorba3A8270 6  2), 5)
8273 6scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba3A8273 6  2), 5)
8274 6scénická štukatérska tvorba3A    
8278 6maskérska tvorba3A8278 6  2), 5)
8279 6dizajn a tvarovanie dreva3A8279 6  2), 5)
8280 6scénická tvorba a konštrukcia historického nábytku3A   2), 5)
8295 06tvorba vitrážového skla a smaltu3A2), 5)
8297 6fotografický dizajn3A8297 6  2), 5)
8298 6odevný dizajn3A8298 6  2), 5)
       
85UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II     
8501 4umeleckoremeselné práce3A8501 4  3)
8503 4umeleckoremeselné spracúvanie kovov     
       
8503 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce3A8503 4 01662), 4)
8503 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce3A8503 4 03662), 4)
8503 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce3A8503 4 04662), 4)
8504 4umeleckoremeselné spracúvanie dreva     
8504 4 01umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce3A8504 4 01662), 4)
8504 4 02umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce3A8504 4 02662), 4)
8504 4 03umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce3A8504 4 03662), 4)
8506 4umeleckoremeselné spracúvanie textilu     
8506 4 02umeleckoremeselné spracúvanie textilu – gobelinárske práce3A8506 4 02662), 4)
8506 4 03umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná čipka3A8506 4 03662), 4)
8506 4 04umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná výšivka3A8506 4 04662), 4)
8507 4umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky     
8507 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – kameňosochárske práce3A8507 4 01662), 4)
8507 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – štukatérske práce3A8507 4 03662), 4)
8507 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – keramické práce3A8507 4 04662), 4)
8508 4scénické umeleckoremeselné práce     
8508 4 01scénické umeleckoremeselné práce – parochniarske a maskérske práce3A8508 4 01662), 4)
8508 4 02scénické umeleckoremeselné práce – maľba dekorácií a interiérov3A8508 4 02662), 4)
8508 4 03scénické umeleckoremeselné práce – kroje a kostýmy3A8508 4 03662), 4)
8508 4 04scénické umeleckoremeselné práce – krojová a divadelná obuv3A8508 4 04662), 4)
8513 4umeleckoremeselné spracúvanie kože3A8513 4662), 4)
       
92BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY     
9210 6bezpečnostná služba     
9210 6 01bezpečnostná služba – základná policajná príprava4A9210 6 01  1), 8)
9210 6 02bezpečnostná služba – poriadková polícia4A9210 6 02  1), 8), 9)
9210 6 03bezpečnostná služba – dopravná polícia4A9210 6 03  8), 9)
9210 6 04bezpečnostná služba – ochrana objektov4A9210 6 04  8), 9)
9210 6 05bezpečnostná služba – kriminálna polícia4A9210 6 05  8), 9)
9210 6 06bezpečnostná služba – justičná a kriminálna polícia4A9210 6 06  1), 8), 9)
9210 6 07bezpečnostná služba – služby osobitného určenia4A9210 6 07  8), 9)
9210 6 09bezpečnostná služba – ochrana určených osôb4A9210 6 09  8), 9)

Vysvetlivky:

1) Iba kvalifikačné pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Žiak dosiahne vzdelanie 4A, ak ide o pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

3) Študijný odbor nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov.

4) V študijnom odbore štátny vzdelávací program určuje možnosť získania výučného listu.

5) Študijný odbor nemožno študovať externou formou.

6) Iba nadstavbové štúdium.

7) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

8) V študijnom odbore možno študovať len na policajných stredných odborných školách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

9) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVStupeň
najvyššieho
dosiahnutého
vzdelania podľa
ISCED-97
Nadväznosť
podľa
doterajších
právnych
predpisov
Poz-
námka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
21BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA   
2156 7geopropagácia krajiny5B2156 7 
     
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I   
2381 7strojárstvo5B  
2381 7 01strojárstvo – hydraulické systémy5B2381 7 01 
2381 7 02strojárstvo – príprava a riadenie výroby5B2381 7 02 
2381 7 08strojárstvo – grafické systémy CAD, CAM5B2381 7 08 
2381 7 09strojárstvo – automatizácia v strojárstve5B2381 7 09 
     
26ELEKTROTECHNIKA   
2665 7manažment a podnikanie v elektrotechnike5B2665 7 
2675 7elektrotechnika   
2675 7 06elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie5B2675 7 06 
2675 7 13elektrotechnika – automatizačná technika5B2675 7 13 
2695 7počítačové systémy5B2695 7 
     
29POTRAVINÁRSTVO   
2940 7potravinárstvo   
2940 7 01potravinárstvo – hygiena potravín5B2940 7 01 
     
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO   
3135 7komerčný pracovník v odevníctve5B3135 7 
     
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE   
3764 7logistika a manažment v cestnej preprave5B3764 7 
     
39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY   
3919 7technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe5B  
3963 7požiarna ochrana5B3963 71)
     
42POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I   
4210 7agropodnikanie   
4210 7 02agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu5B4210 7 02 
4210 7 03agropodnikanie – chov koní5B4210 7 03 
4211 7záhradníctvo   
4211 7 08záhradníctvo – aranžovanie a viazačstvo5B4211 7 08 
4211 7 13záhradníctvo – podnikanie a obchod5B4211 7 13 
4220 7lesníctvo a lesnícky manažment5B4220 7 
4221 7vidiecka turistika5B4221 7 
4223 7krajinárske úpravy a tvorba krajiny5B4223 7 
4225 7obchod a služby v poľnohospodárstve5B4225 7 
     
43VETERINÁRSKE VEDY   
4336 7veterinárne zdravotníctvo a hygiena5B4336 7 
     
53ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH   
5317 7diplomovaný fyzioterapeut5B5317 7 
5325 7diplomovaná všeobecná sestra5B5325 7 
5328 7diplomovaná dentálna hygienička5B5328 7 
5333 7diplomovaný rádiologický asistent5B5333 7 
5335 7diplomovaný optometrista5B5335 7 
     
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I   
6310 7financie5B6310 7 
6314 7cestovný ruch5B6314 7 
6318 7manažment hotelov a cestovných kancelárií   
6318 7 01manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment hotelov5B6318 7 01 
6318 7 02manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment cestovných kancelárií5B6318 7 02 
6318 7 03manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií5B6318 7 03 
6332 7daňové služby5B6332 7 
6334 7trhové služby5B6334 7 
6335 7medzinárodné podnikanie5B6335 7 
6338 7manažment a ekonomika priemyselného podniku5B6338 7 
     
68PRÁVNE VEDY   
6851 7sociálno-právna činnosť5B6851 7 
     
75PEDAGOGICKÉ VEDY   
7518 7špeciálna pedagogika5B7518 7 
     
82UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I   
8293 7grafika vizuálnych komunikácií5B
8218 7reštaurovanie textílií5B8218 7 
8235 7výtvarné spracúvanie skla5B8235 7 
8237 7modelárstvo a návrhárstvo odevov5B8237 7 
8238 7ručné výtvarné spracúvanie textílií5B8238 7 

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore možno študovať len na stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA KONZERVATÓRIÁCH

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVStupeň najvyššieho
dosiahnutého
vzdelania podľa
ISCED-97
Nadväznosť
podľa doterajších
právnych
predpisov
Poz-
námka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
82UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I   
8226 7hudobno-dramatické umenie5B8226 71), 3)
8227 7tanec5B  
8227 7 01tanec – klasický tanec5B8227 7 012), 4)
8227 7 02tanec – ľudový tanec5B8227 7 022), 4)
8228 7spev5B8228 71), 3)
8229 7hudba   
8229 7 01hudba – skladba5B8229 7 011), 3)
8229 7 02hudba – dirigovanie5B8229 7 021), 3)
8229 7 03hudba – hra na klavíri5B8229 7 031), 3)
8229 7 04hudba – hra na organe5B8229 7 041), 3)
8229 7 05hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch5B8229 7 051), 3)
8229 7 06hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale5B8229 7 061), 3)
8229 7 07hudba – hra na akordeóne5B8229 7 071), 3)
8229 7 08hudba – cirkevná hudba5B8229 7 081), 3)
8229 7 09hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch5B8229 7 091), 3)

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.

2) V študijnom odbore možno študovať len na tanečnom konzervatóriu.

3) Žiak dosiahne ISCED-97 3A úspešným vykonaním maturitnej skúšky po ukončení štvrtého ročníka štúdia.

4) Žiak dosiahne ISCED-97 2A úspešným skončením štvrtého ročníka v osemročnom vzdelávacom programe.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

VECNÁ PÔSOBNOSŤ PRÍSLUŠNEJ STAVOVSKEJ ORGANIZÁCIE ALEBO PROFESIJNEJ ORGANIZÁCIE K JEDNOTLIVÝM ŠTUDIJNÝM ODBOROM A UČEBNÝM ODBOROM

Skupina študijných odborov
a učebných odborov
Vecná pôsobnosť stavovskej organizácie alebo
profesijnej organizácie
11 Fyzikálno-matematické vedynie je určená
21 Baníctvo, geológia a geotechnikaSlovenská banská komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov
22 HutníctvoRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba ISlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a so Slovenskou živnostenskou komorou
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba IISlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a so Slovenskou živnostenskou komorou
26 ElektrotechnikaSlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Republikovou úniou zamestnávateľov
27 Technická chémia silikátovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
28 Technická a aplikovaná chémiaAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
29 PotravinárstvoSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a so Slovenskou živnostenskou komorou
31 Textil a odevníctvonie je určená
32 Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuviSlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojovRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
34 Polygrafia a médiáAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografiaRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou živnostenskou komorou a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
37 Doprava, pošty a telekomunikácieAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a s Republikovou úniou zamestnávateľov
39 Špeciálne technické odborynie je určená
42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka ISlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
43 Veterinárske vedySlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka IISlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školáchSlovenská komora laborantov, asistentov a technikov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora zubných technikov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
62 Ekonomické vedyRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby IRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby IIRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
68 Právne vedynie je určená
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácienie je určená
75 Pedagogické vedynie je určená
76 Učiteľstvonie je určená
82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba ISlovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba IISlovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
92 Bezpečnostné službynie je určená

Príloha č. 9 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH SA VYŽADUJE OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú:

a) 5315 6 zdravotnícky záchranár,

b) 5317 7 diplomovaný fyzioterapeut,

c) 5370 6 masér,

d) 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

e) 7902 5 74 gymnázium – bilingválne štúdium,

f) 7902 5 77 gymnázium – šport,

g) skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,

h) skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II,

i) triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,

j) triedy športových škôl,

k) športové triedy v stredných školách.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

1a) § 27 a 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

2) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 237/2006 Z. z.).