Zákon č. 257/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 89/2009
Platnosť od 30.06.2009
Účinnosť od 01.09.2009