Oznámenie č. 245/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami

Čiastka 86/2009
Platnosť od 23.06.2009
Redakčná poznámka

Dohovor a text vyhlásení k článku 1 ods. 2, článku 3 ods. 2, článku 20 ods. 1, 6 a 8 a k článku 21 ods. 1 a 5 sú záväzné od 23.6.2009, t. j. odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov SR na základe § 3 ods. 3 zákona č. 1/1993 Z. z.