Nariadenie vlády č. 223/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z.

Čiastka 81/2009
Platnosť od 11.06.2009 do30.06.2012
Účinnosť od 04.08.2009 do30.06.2012
Zrušený 186/2012 Z. z.

OBSAH