Vyhláška č. 21/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2009
Platnosť od 31.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009 do31.12.2015
Zrušený 357/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2009 - 31.12.2015