Zákon č. 199/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 75/2009
Platnosť od 30.05.2009
Účinnosť od 01.07.2009
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 31. mája 2009, a čl. III, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.