Oznámenie č. 198/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 74/2009
Platnosť od 29.05.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. júna 2008 v súlade s článkom 10 ods. 1.