Zákon č. 192/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 74/2009
Platnosť od 29.05.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009 okrem § 40 ods. 21 v trinástom bode v čl. I a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010, a okrem prvého, druhého a piateho bodu v čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, kt...