Oznámenie č. 178/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, najmä terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami a organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 69/2009
Platnosť od 22.05.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. apríla 2009 v súlade s článkom 10 ods. 1.