Zákon č. 165/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

(v znení č. 187/2021 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 65/2009
Platnosť od 12.05.2009
Účinnosť od 01.06.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2021 187/2021 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.06.2009 - 31.05.2021

Pôvodný predpis

12.05.2009