Opatrenie č. 154/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008

Čiastka 56/2009
Platnosť od 28.04.2009
Účinnosť od 30.04.2009

OBSAH