Oznámenie č. 139/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti

Čiastka 51/2009
Platnosť od 09.04.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.