Vyhláška č. 12/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Čiastka 6/2009
Platnosť od 24.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009