Oznámenie č. 115/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 42/2009
Platnosť od 28.03.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.