Opatrenie č. 110/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 41/2009
Platnosť od 25.03.2009
Účinnosť od 25.03.2009 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH