Zákon č. 85/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

Čiastka 32/2008
Platnosť od 14.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2008 Aktuálne znenie