Vyhláška č. 84/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi

Čiastka 31/2008
Platnosť od 14.03.2008
Účinnosť od 15.03.2008