Zákon č. 8/2008 Z. z.Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 3/2008
Platnosť od 15.01.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008